Tính thuế đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định, đất lấn, chiếm?

Theo Tổng cục Thuế

Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định, đất lấn, chiếm thì diện tích đất tính thuế được xác định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 153/2011/TT-BTC thì: Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định, đất lấn, chiếm thì diện tích đất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được xác định theo quy định của cơ quan Tài nguyên và Môi trường.