Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2012: Ước đạt 20,3 tỷ USD

Tổng cục Hải quan

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2012 ước đạt 20,3 tỷ USD, tăng 8% so với tháng 9/2012, trong đó: xuất khẩu ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 4,4% và nhập khẩu ước đạt 10,4 tỷ USD, tăng 11,7% so với tháng trước. Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng ước tính thâm hụt 500 triệu USD.

Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2012: Ước đạt 20,3 tỷ USD

Ước tính đến hết tháng 10/2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 187,26 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 93,45 tỷ USD, tăng 18,4% và nhập khẩu ước đạt 93,81 tỷ USD, tăng 6,8% so cùng kỳ năm 2011, trong đó phần lớn là các nhóm hàng do khối FDI nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, hàng gia công và nhập vào khu chế xuất. Cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu, với mức thâm hụt là 357 triệu USD thấp hơn so với mức nhập siêu của cùng kỳ năm trước (8,9 tỷ USD), bằng 0,4% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 10 tháng ước đạt 107,7 tỷ USD, chiếm 57,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trong đó, xuất khẩu là 58,55 tỷ USD, tăng 32,1% và nhập khẩu là 49,18 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp FDI chủ yếu xuất khẩu hàng hoá sản xuất từ nguyên phụ liệu nhập khẩu (theo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu và xuất gia công). Nhập khẩu chủ yếu để sản xuất hàng cho xuất khẩu (nhập sản xuất xuất khẩu, nhập gia công, nhập vào khu chế xuất).