Quyết định số 1186/QĐ-BTP:

Triển khai Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025


Quyết định số 1186/QĐ-BTP ngày 21/05/2020 về Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Bộ Tư pháp ban hành. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1186/QĐ-BTP.