Triển khai hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan thuế địa phương

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định của Chính phủ. Trong thời gian qua, công tác kiểm soát TTHC tại các Cục thuế địa phương đã được thực hiện hiệu quả, tiêu biểu như Cục thuế Kiên Giang và Cục thuế Lào Cai.

Cục thuế Kiên Giang thực hiện minh bạch thủ tục hành chính

Trong thời gian qua, công tác kiểm soát TTHC tại Cục thuế Kiên Giang luôn được Lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện với các kết quả như sau:

Thực hiện đầy đủ việc công khai, niêm yết các TTHC thuế tại Cục và các Chi Cục, bộ phận nhận và trả kết quả hồ sơ thực hiện TTHC; niêm yết địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định về công tác kiểm soát TTHC qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ thuế nếu có.

Ngoài các TTHC thuế được niêm yết, công khai theo quy định, Cục Thuế Kiên Giang và các Chi cục trực thuộc còn thực hiện niêm yết các số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử, hòm thư góp ý để tiếp nhận, khai thác thông tin phản ánh từ người dân và doanh nghiệp qua đó có phản hồi, hướng dẫn và trợ giúp người nộp thuế được kịp thời, hiệu quả..

Đơn vị rất quan tâm đầu tư trang thiết bị vật chất phục vụ công tác giải quyết TTHC được đơn vị và cấp có thẩm quyền trang bị đầy đủ, hiện đại như: Bố trí bàn để máy tính có nối mạng internet để công khai phục vụ NNT dễ dàng tra cứu các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Thuế; Bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cơ bản thực hiện tốt theo đúng quy quy định, các TTHC thuế đều được giải quyết về một đầu mối tạo thuận lợi cho NNT.

Ngoài ra để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết kịp thời TTHC cho người nộp thuế Cục thuế Kiên Giang đã phân công cán bộ, công chức thực hiện làm việc thêm ngày thứ bảy qua đó đáp ứng được yêu cầu nhanh chóng trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuế cho người nộp thuế, linh động phù hợp với họat động đặc thù của từng loại hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Việc thực hiện nghiêm công tác niêm yết, công khai TTHC đã góp phần minh bạch trong việc thực hiện TTHC và thực hiện tốt công tác cải cách TTHC tại Cục Thuế Kiên Giang nói riêng và ngành thuế nói chung.

Cục Thuế Lào Cai sáng kiến tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế

Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC. Trong thời gian qua, công tác kiểm soát TTHC tại Cục thuế Lào Cai luôn được Lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện với các kết quả như sau:

Thực hiện đầy đủ việc công khai, niêm yết các TTHC thuế tại Cục và các Chi Cục, bộ phận nhận và trả kết quả hồ sơ thực hiện TTHC; niêm yết địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định về công tác kiểm soát TTHC qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ thuế nếu có.

Ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC, Cục thuế Lào Cai đã tổ chức tập huấn; hướng dẫn kịp thời cho cán bộ tại Cục thuế và người nộp thuế trong việc triển khai thực hiện. Ngoài ra để giúp người nộp thuế nắm bắt nhanh việc áp dụng các cơ chế chính sách mới do Bộ Tài chính ban hành Cục đã phát huy sáng kiến nhắn tin cho Giám đốc và Kế toán trưởng DN về các thông tin liên quan đến cơ chế chính sách mới theo đó giúp người nộp thuế nắm kịp thời để thực hiện đúng theo quy định.

Bên cạnh đó Cục còn thực hiện công tác tuyên truyền về TTHC trong lĩnh vực thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan phát thanh, truyền hình và thông tấn báo chí của tỉnh Lào Cai qua đó đã góp phần tuyên truyền sâu rộng về cơ chế chính sách cũng như TTHC cho người nộp thuế.

Ngoài ra đơn vị cũng quan tâm đầu tư trang thiết bị vật chất phục vụ công tác giải quyết TTHC được đơn vị và cấp có thẩm quyền trang bị đầy đủ, hiện đại như: Bố trí bàn để máy tính có nối mạng internet để công khai phục vụ NNT dễ dàng tra cứu các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Thuế; Bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cơ bản thực hiện tốt theo đúng quy quy định, các TTHC thuế đều được giải quyết về một đầu mối tạo thuận lợi cho NNT.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cơ chế chính sách, TTHC đã góp phần nâng cao nhận thức của người nộp thuế trong thực hiện TTHC và thực hiện tốt công tác cải cách TTHC tại Cục Thuế Lào Cai nói riêng và ngành thuế nói chung.