Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước”

Theo dangcongsan.vn

Chiều 12/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước” (1986 - 2016).

Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước”  - Ảnh 1

Cắt băng khai mạc triển lãm.


Triển lãm được trưng bày theo ba phần. Phần 1 khái quát quá trình hình thành và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần 2 giới thiệu những thành tựu đất nước 30 năm đổi mới. Phần 3 là những hình ảnh giới thiệu các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, triển lãm giới thiệu khái quát quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 30 năm qua. Triển lãm cũng khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong các lĩnh vực quan trọng như: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

 Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước”  - Ảnh 2

Các đại biểu tham quan triển lãm.


Tại lễ khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thúy Đức, quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: Sự hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng ta là một quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu lý luận, sáng tạo, rút kinh nghiệm từ thực tiễn để có những bước đi phù hợp. Từ Đại hội VI đến nay, đường lối đổi mới của Đảng ta liên tục được bổ sung, phát triển, tiếp tục hoàn thiện nhiều vấn đề quan trọng về nhận thức cũng như chủ trương, biện pháp thực hiện và năng lực cụ thể hóa trong thực tiễn.

Thành tựu và những bài học đúc kết từ 30 năm đổi mới, phát triển đất nước tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Đó vừa là hành trang, vừa là nguồn lực quý báu động viên toàn Đảng, toàn dân ta tiến lên giành những thắng lợi mới, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu cao cả: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.