VAMC chỉ mua nợ có nợ gốc từ 3 tỷ đồng

Theo baodautu.vn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định về việc mua, bán, xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

VAMC chỉ mua nợ có nợ gốc từ 3 tỷ đồng
Nhiều chuyên gia cho rằng với số vốn điều lệ khiêm tốn 500 tỷ, VAMC khó giải quyết nợ xấu. Ảnh: Hoàng Hà
Theo đó, VAMC sẽ hưởng 2% số tiền thu hồi nợ. Với tỷ lệ này, dự kiến, mỗi năm, VAMC sẽ thu về 60 - 160 tỷ đồng, đủ bù đắp chi phí hoạt động hàng năm.

Tỷ lệ thu hồi nợ xấu của VAMC là 20 - 40%

Theo dự kiến của NHNN, VAMC ra đời sẽ xử lý được khoảng 80.000 – 100.000 tỷ đồng nợ xấu, với tỷ lệ thu hồi dự kiến là 20% – 40%.

Với thời gian xử lý dự kiến là 5 năm, tỷ lệ VAMC được hưởng là 2%, thì mức thu hàng năm của VAMC là khoảng 60 – 160 tỷ đồng. Mức dự kiến này sẽ đủ bù đắp các chi phí liên quan hàng năm của Công ty Quản lý tài sản.

Thông tư quy định thứ tự ưu tiên thanh toán của số tiền thu hồi nợ theo hướng ưu tiên thanh toán nợ gốc.

Để đảm bảo tránh thất thoát, xử lý không đúng mục đích số tiền thu hồi nợ, Thông tư quy định Công ty Quản lý tài sản phải gửi số tiền thu hồi nợ tại tổ chức tín dụng bán nợ dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn và không được rút trước thời điểm thanh toán trái phiếu.

Để giảm gánh nặng chi phí trích lập dự phòng cho tổ chức tín dụng, Thông tư quy định: “Định kỳ hàng quý, Công ty Quản lý tài sản có trách nhiệm thống kê và thông báo số tiền mà tổ chức tín dụng bán nợ được hưởng trong quý từ số tiền thu hồi nợ để tổ chức tín dụng ghi nhận vào doanh thu hoạt động”.

Về việc thanh toán trái phiếu đặc biệt và mua lại các khoản nợ, dựt hảo Thông tư đưa ra quy định về trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin giữa VAMC và tổ chức tín dụng bán nợ để tính toán thời điểm thanh toán trái phiếu và các nội dung cần thực hiện sau khi thanh toán trái phiếu.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng quy định về việc sử dụng dự phòng trích lập cho trái phiếu đặc biệt để xử lý khoản nợ tương ứng với trái phiếu đặc biệt và việc xử lý đối với khoản dự phòng rủi ro đã trích lập sau khi xử lý rủi ro đối với khoản nợ.

Theo dự thảo, NHNN cũng cho phép TCTD được xuất toán khoản nợ ra khỏi ngoại bảng sau thời hạn 3 năm kể từ ngày xử lý khoản nợ và không thu hồi được khoản nợ sau khi đã áp dụng mọi biện pháp.

VAMC chỉ mua khoản nợ có nợ gốc từ 3 tỷ đồng trở lên

Theo dự thảo vừa được NHNN công bố, các khoản nợ được VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt phải đáp ứng nhiều tiêu chí.

Cụ thể, khách hàng vay còn tồn tại. Khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản, trong đó không dưới 65% tổng giá trị tài sản bảo đảm là bất động sản, bao gồm cả bất động sản hình thành trong tương lai.

Khoản nợ, tài sản bảo đảm phải hợp pháp; khoản nợ chưa được dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ khác của tổ chức tín dụng; tài sản bảo đảm của khoản nợ không có tranh chấp.

Khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ chứng minh tính hợp pháp của khoản nợ, tài sản bảo đảm; các quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng, trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay, bên bảo đảm và bên có nghĩa vụ trả nợ đối với tổ chức tín dụng;

Đặc biệt, theo dự thảo, VAMC chỉ mua những khoản nợ mà khách hàng vay có số dư nợ gốc vào thời điểm bán nợ không thấp hơn 3 tỷ đồng đối với khách hàng vay là tổ chức và không thấp hơn 1 tỷ đồng đối với khách hàng vay là cá nhân.

Để bán nợ cho VAMC, các tổ chức tín dụng phải lập hồ sơ đề nghị bán nợ gửi VAMC. Hồ sơ bao gồm: văn bản đề nghị bán nợ, danh sách thông tin về khoản nợ, đánh giá thực trạng khoản nợ, hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo...

Nợ xấu trên 3%, trong 5 ngày phải bán nợ cho VAMC nếu NHNN yêu cầu

Tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu từ 3% so tổng dư nợ tín dụng trở lên phải bán nợ cho VAMC. Nếu không, NHNN sẽ xem xét, áp dụng các biện pháp theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC, đồng thời yêu cầu tổ chức tín dụng phải bán nợ cho VAMC.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Thống đốc NNN có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng phải bán nợ cho VAMC hồ sơ đề nghị bán nợ theo quy định.