[Video] 10 sự kiện nổi bật công tác thuế năm 2020

Năm 2020 với ý nghĩa là năm cuối triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và cũng là năm tổng kết việc thực hiện Chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế đến năm 2020, công tác thuế đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổng cục Thuế công bố 10 sự kiện nổi bật trong năm 2020.

Xem thêm

Video nổi bật