[Video] Tương lai của thế hệ người được cắt, dán DNA

Theo news.zing.vn

CRISPR là một công cụ cắt, dán hóa chất cho phép cắt đoạn DNA nhất định và bỏ đi hoặc thay thế. Con người có thể thêm gen để mắt xanh hoặc cao và khỏe hơn.

Xem thêm

Video nổi bật