Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới

Theo VnEconomy

Việt Nam dẫn đầu danh sách 25 thị trường sơ khai (frontier-market) hấp dẫn nhất thế giới của tạp chí Bloomberg Markets Magazine do trang Business Insider giới thiệu...

25. Nigeria
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 1

Tổng điểm: 54,2
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 24,5%
Tỷ lệ lạm phát: 7,7%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 15,1%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 131

Nguồn: Bloomberg Markets

24. Slovenia
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 2

Tổng điểm: 55,8
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 16,3%
Tỷ lệ lạm phát: 1,9%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 58,6%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 35

Nguồn: Bloomberg Markets

23. Lebanon
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 3

Tổng điểm: 56,6
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 19,1%
Tỷ lệ lạm phát: 2,7%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 136,0%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 115

Nguồn: Bloomberg Markets

22. Kenya
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 4

Tổng điểm: 58,1
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 21,8%
Tỷ lệ lạm phát: 5,2%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 44,9%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 121

Nguồn: Bloomberg Markets

21. Trinidad and Tobago
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 5

Tổng điểm: 58,3
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 18,3%
Tỷ lệ lạm phát: 4,5%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 40,2%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 69

Nguồn: Bloomberg Markets

20. Argentina
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 6

Tổng điểm: 59,8
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 19,8%
Tỷ lệ lạm phát: 9,8%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 41,5%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 124

Nguồn: Bloomberg Markets

19. Jordan
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 7

Tổng điểm: 60,4
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 16,2%
Tỷ lệ lạm phát: 3,3%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 77,1%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 106

Nguồn: Bloomberg Markets

18. Croatia
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 8

Tổng điểm: 60,6
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 16,6%
Tỷ lệ lạm phát: 3,0%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 60,8%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 84

Nguồn: Bloomberg Markets

17. Oman
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 9

Tổng điểm: 61,4
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 8,9%
Tỷ lệ lạm phát: 3,0%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 9,4%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 47

Nguồn: Bloomberg Markets

16. Bosnia Herzegovina
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 10

Tổng điểm: 61,9
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 24,1%
Tỷ lệ lạm phát: 2,3%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 36,2%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 126

Nguồn: Bloomberg Markets
15. Ghana
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 11

Tổng điểm: 62,0
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 30,0%
Tỷ lệ lạm phát: 8,7%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 37,5%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 64

Nguồn: Bloomberg Markets

14. Ukraine
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 12

Tổng điểm: 62,1
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 25,6%
Tỷ lệ lạm phát: 5,6%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 35,0%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 137

Nguồn: Bloomberg Markets

13. Kuwait
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 13

Tổng điểm: 64,0
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 11,2%
Tỷ lệ lạm phát: 4,0%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 6,5%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 82

Nguồn: Bloomberg Markets

12. Bahrain
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 14

Tổng điểm: 65,1
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 10,3%
Tỷ lệ lạm phát: 2,1%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 47,5%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 42

Nguồn: Bloomberg Markets

11. Tunisia
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 15

Tổng điểm: 65,6
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 26,0%
Tỷ lệ lạm phát: 3,6%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 50,0%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 50

Nguồn: Bloomberg Markets

10. Qatar
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 16

Tổng điểm: 67,4
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 16,8%
Tỷ lệ lạm phát: 3,6%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 29,2%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 40

Nguồn: Bloomberg Markets

9. Lithuania
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 17

Tổng điểm: 67,8
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 26,5%
Tỷ lệ lạm phát: 2,4%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 40,5%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 27

Nguồn: Bloomberg Markets

8. United Arab Emirates
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 18

Tổng điểm: 69,0
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 9,2%
Tỷ lệ lạm phát: 1,9%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 16,8%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 26

Nguồn: Bloomberg Markets

7. Botswana
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 19

Tổng điểm: 69,4
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 21,4%
Tỷ lệ lạm phát: 5,8%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 10,6%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 59

Nguồn: Bloomberg Markets

6. Romania
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 20

Tổng điểm: 69,6
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 23,3%
Tỷ lệ lạm phát: 2,9%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 32,9%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 72

Nguồn: Bloomberg Markets

5. Saudi Arabia
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 21

Tổng điểm: 70,0
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 16,4%
Tỷ lệ lạm phát: 4,1%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 5,0%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 22

Nguồn: Bloomberg Markets

4. Bulgaria
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 22

Tổng điểm: 71,2
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 27,1%
Tỷ lệ lạm phát: 2,8%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 15,0%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 66

Nguồn: Bloomberg Markets

3. Kazakhstan
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 23

Tổng điểm: 72,3
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 36,0%
Tỷ lệ lạm phát: 6,3%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 11,0%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 49

Nguồn: Bloomberg Markets

2. Estonia
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 24

Tổng điểm: 73,9
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 24,0%
Tỷ lệ lạm phát: 2,9%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 8,7%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 21

Nguồn: Bloomberg Markets


1. Việt Nam
Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 25

Tổng điểm: 75,9
Tăng trưởng GDP dự báo trong thời gian 2013-2017: 33,8%
Tỷ lệ lạm phát: 5,3%
Tỷ lệ nợ công/GDP: 50,4%
Xếp hạng môi trường kinh doanh: 99

Nguồn: Bloomberg Markets