Viết tiếp truyền thống vẻ vang của Tổng cục Hải quan

PV.

“Đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa Hải quan; Phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020”- là nội dung trọng tâm được Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan xác định trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đưa số giờ giải quyết thủ tục hải quan về ngang bằng ASEAN 4

Đặt ra chỉ tiêu trên, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nêu rõ, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ sẽ tập trung trí tuệ, năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng – chính quyền – đoàn thể; đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020… thông qua những nhiệm vụ cơ bản sau: Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Thực hiện tốt chức năng của Đảng về lãnh đạo công tác cán bộ; Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tập trung vào việc tham mưu, xây dựng ban hành các chính sách, quản lý thuộc lĩnh vực hải quan phù hợp với thực tiễn của xã hội; Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các đoàn thể, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao...

Trên cơ sở đó, phấn đấu hàng năm đạt 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ X; 100% Đảng bộ cơ quan và tổ chức đảng trực thuộc xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan; Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; Phấn đấu đến năm 2020 có 100% DN thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Tỷ lệ các giấy phép xuất nhập khẩu thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia là 90%; Thực hiện thủ tục hải quan “Mọi lúc – mọi nơi – mọi phương tiện” với số giờ giải quyết thủ tục hải quan đạt ngang bằng ASEAN 4…

Phát huy sức mạnh tập thể, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra

Tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu của Bộ Tài chính trong triển khai những nội dung chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Đặc biệt, không chỉ ở cấp Đảng bộ Tổng cục mà tại 100% Chi bộ đều ban hành kịp thời các kế hoạch cụ thể triển khai những Nghị quyết của cơ quan cấp trên. Điều này cho thấy, sự nghiêm túc trong hoạt động đã đem lại hiệu quả được minh chứng bằng thực tiễn là công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan nhiệm kỳ qua có bước tiến vượt bậc. Ngành Hải quan đã khẳng định vị thế của mình, được Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Phát huy những thành quả trên, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan xác định sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Hải quan Việt Nam tiên tiến, hiện đại ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực và thế giới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao… với những giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, hướng tới thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên cơ sở tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin kết nối với các trang thiết bị, công nghệ hiện đại như máy soi container, camera giám sát, định vị vệ tinh… Bên cạnh đó, chủ động rà soát xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan theo hướng hiện đại, đồng bộ, thống nhất, đảm bảo tính ổn định lâu dài và tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực cam kết quốc tế…

Thứ hai, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, nhiệm vụ giải pháp cho cả nhiệm kỳ nhằm triển khai thực hiện đầy đủ hiệu quả các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính, hàng năm cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ vào trong chương trình, kế hoạch nghị quyết hàng tháng, hàng quý của Đảng bộ để lãnh đạo cán bộ đảng viên triển khai thực hiện. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động trong thực hiện nhiệm vụ…

Thứ ba, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, phát huy và mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng gắn với việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên…

Thứ tư, củng cố kiện toàn công tác kiểm tra của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng có đủ trình độ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan xác định sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Hải quan Việt Nam tiên tiến, hiện đại ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực và thế giới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, tiếp tục rà soát, đánh giá bố trí sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Luật Hải quan 2014; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm minh kịp thời những cán bộ công chức hải quan vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định đã ban hành, hoặc có những biểu hiện, hành vi tiêu cực làm ảnh hưởng tới danh dự và uy tín của Ngành.

Thứ sáu, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt chương trình hành động của Đảng ủy về “Năm tăng cường và đổi mới về công tác dân vận”, nhân rộng mô hình “dân vận khéo” tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành. Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ của cán bộ công chức hải quan, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch cửa quyền, gây phiền hà tiêu cực, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Thứ bảy, đổi mới sự lãnh đạo đối với đoàn thanh niên, tập trung vào việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên sao cho phù hợp với tiến trình cải cách hiện đại hóa Hải quan...