Xây dựng Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cấp Cục theo mã HS 8 số

Theo Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Văn bản số 1452/TCHQ-TXNK ngày 22/3/2013 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện xây dựng và cập nhật Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cấp Cục như sau:

Xây dựng Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cấp Cục theo mã HS 8 số
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Một là, rà soát các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại Danh mục quản lý rủi ro cấp Cục hiện có, nghiên cứu, phân tích, đánh giá mức độ rủi ro những mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại đơn vị để xây dựng lại Danh mục quản lý rủi ro cấp Cục và mức giá kèm theo đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với thực tế theo mã số HS 8 số.

Hai là, cập nhật ngay Danh mục quản lý rủi ro cấp Cục theo mã số HS 8 số sau khi ban hành vào bộ tiêu chí quản lý rủi ro phục vụ mục đích phân luồng hàng để kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Việc xây dựng và cập nhật Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm để  tháo gỡ vướng mắc trong phân luồng hàng hóa đối với những mặt hàng thuộc Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đồng thời thực hiện thống nhất việc quản lý trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; Thông tư số 196/2012/TT-TC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.