10 thành phố Mỹ bị dân lao động ghét nhất

Theo VnEconomy

Theo đánh giá của CareerBliss, đây là những nơi dân Mỹ ít muốn đến làm việc nhất...


Boulder, Colorado
http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_01_14/01-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,45
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,58
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,36
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 2,81
Điểm cho những người làm việc cùng: 3,90
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,42
Điểm cho khu vực làm việc: 3,41
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,29
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,44
Điểm cho cách thức làm việc: 3,66
Điểm cho công việc của nhân sự: 3,67 - Ảnh: Forbes.


(*) Lưu ý: Đây không phải là danh sách những thành phố ít người muốn đến ở nhất. Các tiêu chí trong bài được tính trên thang điểm 5.

Reno, Nevada
http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_01_14/02-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,61
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,73
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,37
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,06
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,05
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,71
Điểm cho khu vực làm việc: 3,58
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,40
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,55
Điểm cho cách thức làm việc: 3,78
Điểm cho công việc của nhân sự: 3,85 - Ảnh: Forbes.

Wichita, Kansas
http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_01_14/03-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,65
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,93
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,47
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 2,93
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,15
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 4,04
Điểm cho khu vực làm việc: 3,64
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,10
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,49
Điểm cho cách thức làm việc: 3,77
Điểm cho công việc của nhân sự: 4,00 - Ảnh: Forbes.

Fresno, California
http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_01_14/04-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,69
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,66
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,52
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,13
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,04
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,72
Điểm cho khu vực làm việc: 3,80
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,54
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,69
Điểm cho cách thức làm việc: 3,79
Điểm cho công việc của nhân sự: 3,96 - Ảnh: Forbes.

Little Rock, Arkansas
http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_01_14/05-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,70
Điểm cho công ty đang làm việc: 4,03
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,49
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 2,98
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,12
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,80
Điểm cho khu vực làm việc: 3,80
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,44
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,60
Điểm cho cách thức làm việc: 3,80
Điểm cho công việc của nhân sự: 4,00 - Ảnh: Forbes.

Cleveland, Ohio
http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_01_14/06-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,71
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,91
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,57
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 2,96
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,17
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,94
Điểm cho khu vực làm việc: 3,71
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,35
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,57
Điểm cho cách thức làm việc: 3,99
Điểm cho công việc của nhân sự: 3,97 - Ảnh: Forbes.

El Paso, Texas
http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_01_14/07-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,73
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,84
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,48
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,03
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,13
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,94
Điểm cho khu vực làm việc: 3,80
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,48
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,73
Điểm cho cách thức làm việc: 3,96
Điểm cho công việc của nhân sự: 3,90 - Ảnh: Forbes.

Stockton, California
http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_01_14/08-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,73
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,94
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,51
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,04
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,18
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,82
Điểm cho khu vực làm việc: 3,81
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,40
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,68
Điểm cho cách thức làm việc: 3,90
Điểm cho công việc của nhân sự: 4,05 - Ảnh: Forbes.

Allentown, Pennsylvania
http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_01_14/09-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,73
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,91
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,63
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,11
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,00
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,81
Điểm cho khu vực làm việc: 3,74
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,58
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,64
Điểm cho cách thức làm việc: 4,04
Điểm cho công việc của nhân sự: 3,90 - Ảnh: Forbes.

Milwaukee, Wisconsin
http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_01_14/10-3ebf4.jpg

Điểm tổng thể: 3,74
Điểm cho công ty đang làm việc: 3,94
Điểm cho văn hóa doanh nghiệp: 3,50
Điểm cho cơ hội thăng tiến: 3,21
Điểm cho những người làm việc cùng: 4,06
Điểm cho cấp trên của nhân sự: 3,90
Điểm cho khu vực làm việc: 3,74
Điểm cho vấn đề khen thưởng: 3,50
Điểm cho mức độ hỗ trợ nhân viên: 3,65
Điểm cho cách thức làm việc: 3,91
Điểm cho công việc của nhân sự: 4,03 - Ảnh: Forbes.