15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất

Theo vneconomy.vn

Danh sách 15 CEO công nghệ hưởng thù lao cao nhất thế giới theo xếp hạng của báo New York Times, do Business Insider giới thiệu...

15. CEO Scott McGregor của Broadcom
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 1


Tổng thu nhập năm 2012: 15,1 triệu USD
(Tổng thu nhập năm 2011: 16,1 triệu USD)

Trong đó:

Lương cứng: 932.615 USD
Thưởng tiền mặt: 2.312.400 USD
Phụ cấp: 5.000 USD
Thưởng cổ phiếu: 11.819.030 USD
Thưởng quyền chọn: 0 USD

14. CEO Virginia Rometty của IBM
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 2

Tổng thu nhập năm 2012: 15,4 triệu USD

Trong đó:

Lương cứng: 1.500.000 USD
Thưởng tiền mặt: 3.915.000 USD
Phụ cấp: 687.725 USD
Thưởng cổ phiếu: 9.259.000 USD
Thưởng quyền chọn: 0 USD

13. CEO Meg Whitman của Hewlett Packart (HP)
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 3


Tổng thu nhập năm 2012: 15,4 triệu USD

Trong đó:

Lương cứng: 1 USD
Thưởng tiền mặt: 1.686.915 USD
Phụ cấp: 220.901 USD
Thưởng cổ phiếu: 7.040.076 USD
Thưởng quyền chọn: 6.414.249 USD

12. CEO Joseph Tucci của EMC
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 4

Tổng thu nhập năm 2012: 16,6 triệu USD
(Tổng thu nhập năm 2011: 13,1 triệu USD)

Trong đó:

Lương cứng: 1.000.000 USD
Thưởng tiền mặt: 1.467.360 USD
Phụ cấp: 116.545 USD
Thưởng cổ phiếu: 12.697.669 USD
Thưởng quyền chọn: 1.310.657 USD

11. CEO John Coyne của Western Digital
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 5

Tổng thu nhập năm 2012: 17,2 triệu USD
(Tổng thu nhập năm 2011: 7 triệu USD)

Trong đó:

Lương cứng: 1.000.000 USD
Thưởng tiền mặt: 6.772.500 USD
Phụ cấp: 41.770 USD
Thưởng cổ phiếu: 6.304.158 USD
Thưởng quyền chọn: 3.102.450 USD

10. CEO Paul Otellini của Intel
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 6

Tổng thu nhập năm 2012: 18,9 triệu USD
(Tổng thu nhập năm 2011: 17,2 triệu USD)

Trong đó:

Lương cứng: 1.200.000 USD
Thưởng tiền mặt: 5.234.500 USD
Phụ cấp: 523.200 USD
Thưởng cổ phiếu: 9.940.400 USD
Thưởng quyền chọn: 1.963.200 USD

9. CEO Paul Jacobs của Qualcomm
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 7

Tổng thu nhập năm 2012: 20,7 triệu USD
(Tổng thu nhập năm 2011: 21,7 triệu USD)

Trong đó:

Lương cứng: 1.189.246 USD
Thưởng tiền mặt: 3.402.775 USD
Phụ cấp: 1.138.867 USD
Thưởng cổ phiếu: 14.999.985 USD
Thưởng quyền chọn: 0 USD

8. CEO Gregg Lowe của Freescale Semiconductor
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 8

Tổng thu nhập năm 2012: 20,7 triệu USD

Trong đó:

Lương cứng: 553.846 USD
Thưởng tiền mặt: 1.000.000 USD
Phụ cấp: 8.659.186 USD
Thưởng cổ phiếu: 3.338.057 USD
Thưởng quyền chọn: 7.143.999 USD

7. CEO Randall Stephenson của AT&T
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 9

Tổng thu nhập năm 2012: 21 triệu USD
(Tổng thu nhập năm 2011: 18,7 triệu USD)

Trong đó:

Lương cứng: 1.550.000 USD
Thưởng tiền mặt: 6.060.000 USD
Phụ cấp: 803.308 USD
Thưởng cổ phiếu: 12.586.590 USD
Thưởng quyền chọn: 0 USD

6. CEO Marc Benioff của Salesforce
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 10

Tổng thu nhập năm 2012: 22,1 triệu USD
(Tổng thu nhập năm 2011: 17,7 triệu USD)

Trong đó:

Lương cứng: 1.000.000 USD
Thưởng tiền mặt: 1.302.000 USD
Phụ cấp: 934.829 USD
Thưởng cổ phiếu: 0 USD
Thưởng quyền chọn: 18.864.075 USD

5. CEO Marissa Mayer của Yahoo
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 11

Tổng thu nhập năm 2012: 36,6 triệu USD

Trong đó:

Lương cứng: 454.862 USD
Thưởng tiền mặt: 1.120.000 USD
Phụ cấp: 40.540 USD
Thưởng cổ phiếu: 35.000.002 USD
Thưởng quyền chọn: 0 USD

4. CEO Paul Ricci của Nuance Communications
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 12
Tổng thu nhập năm 2012: 37,1 triệu USD
(Tổng thu nhập năm 2011: 20,7 triệu USD)

Trong đó:

Lương cứng: 794.423 USD
Thưởng tiền mặt: 1.200.000 USD
Phụ cấp: 183.881 USD
Thưởng cổ phiếu: 34.899.375 USD
Thưởng quyền chọn: 0 USD

3. CEO James Crowe của Level 3 Communications
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 13

Tổng thu nhập năm 2012: 40,7 triệu USD
(Tổng thu nhập năm 2011: 11,3 triệu USD)

Trong đó:

Lương cứng: 1.155.269 USD
Thưởng tiền mặt: 2.100.000 USD
Phụ cấp: 397.323 USD
Thưởng cổ phiếu: 23.850.000 USD
Thưởng quyền chọn: 13.206.378 USD

2. CEO Robert Kotick của Activision Blizzard
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 14

Tổng thu nhập năm 2012: 64,9 triệu USD
(Tổng thu nhập năm 2011: 8,3 triệu USD)

Trong đó:

Lương cứng: 2.006.127 USD
Thưởng tiền mặt: 6.954.291 USD
Phụ cấp: 66.150 USD
Thưởng cổ phiếu: 55.915.738 USD
Thưởng quyền chọn: 0 USD

1. CEO Larry Ellison của Oracle
15 CEO công nghệ được trả thù lao hậu nhất - Ảnh 15
Tổng thu nhập năm 2012: 96,2 triệu USD
(Tổng thu nhập năm 2011: 77,6 triệu USD)

Trong đó:

Lương cứng: 1 USD
Thưởng tiền mặt: 3.918.663 USD
Phụ cấp: 1.548.632 USD
Thưởng cổ phiếu: 0 USD
Thưởng quyền chọn: 90.693.400 USD