6 giải pháp nâng cao tính hiệu quả trong sử dụng nguồn lực về bảo vệ môi trường

T. Anh

Ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg, phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã đưa ra 6 giải pháp nâng cao tính hiệu quả trong sử dụng nguồn lực về bảo vệ môi trường.

6 giải pháp nâng cao tính hiệu quả trong sử dụng nguồn lực về bảo vệ môi trường - Ảnh 1