Một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030

Trang Phạm

Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với mức phát thải khí mê-tan năm 2020. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 - Ảnh 1