An Giang: Ban hành Quy chế phối hợp để phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn

Theo Customs.gov

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND, ngày 23/01/2013 về việc ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang.

An Giang: Ban hành Quy chế phối hợp để phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan An Giang
Trong đó, Cục Hải quan tỉnh An Giang chịu trách nhiệm:

Thứ nhất, trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan, chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải; thực hiện và tổ chức công tác phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ qua các cửa khẩu trên địa bàn Tỉnh và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, ngoài phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan, cơ quan Hải quan có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật Hải quan.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh phối hợp với cơ quan Hải quan tại cửa khẩu kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ... qua cửa khẩu theo quy định của pháp luật;...

Căn cứ Quy chế, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức sự phối hợp giữa các ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo tuyến, địa bàn trọng điểm; Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành khi cần thiết trên các lĩnh vực: chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, quản lý chất lượng hàng hóa và một số lĩnh vực khác liên quan; Khi cần thiết có thể xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể phối hợp các lực lượng có chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại gồm Hải quan, Bội đội biên phòng, Công an, Quản lý thị trường, Thuế....

Quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành cấp Tỉnh cũng như nội dung và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang.