Ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐU về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Tài chính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

PV.

(Tài chính) Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐU về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Tài chính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chi thị số 06 - CT/TW ngày 07/11/2006 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bộ Tài chính đã được triển khai sâu rộng thiết thực, đi vào thực tiễn cuộc sống và các lĩnh vực công tác, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ; tạo được sự chuyển biến bước đầu về ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua sáu năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Bộ Tài chính đã phát động và triển khai được nhiều phong trào và hoạt động thi đua thiết thực, như: Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế và ngành Thuế ban hành “Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam” với cam kết xây dựng, gìn giữ các giá trị Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính- Đổi mới, thực hiện “Thu thuế thu được lòng dân”; ngành Hải quan với “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” và phương châm “Thuận lợi - Tận tuỵ- Chính xác”; Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước với phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ và ngành Dự trữ Nhà nước với phong trào “Thực hành phê bình tự phê bình, xây dựng cơ quan đoàn kết nhất trí” và Học viện Tài chính với phong trào: “Không ngừng học tập, rèn luyện, yêu nghề, yêu trường, không ngừng học tập để tiến bộ mãi” ...

Căn cứ Chỉ thị 03-CT/TW cùa Bộ Chính trị, Kế hoạch của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 91-KH/ĐUTC ngày 18/4/2012 của Đảng uỷ Bộ Tài chính, từ đặc điểm, tính chất các lĩnh vực công tác quản lý Tài chính - Ngân sách trong cơ quan Bộ và các ngành: Thuế, Hải quan, Kho bạc, Dự trữ, Chứng khoán, Học viện, Nhà trường Tài chính..., Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính ban hành Nghị quyết số 04 về ban hành chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Tài chính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

FinancePlus.vn trân trọng giới thiệu Nghị quyết số 04 của Đảng ủy Bộ Tài chính: Nghi quyet 04-NQ-DU.doc