Ban hành tỷ lệ chi phí khoán cho tổ chức bán đấu giá tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước

Theo taisancong.mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 17/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND về việc tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, cơ quan của người ra quyết định tịch thu.

Tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính được quy định như sau:
            

STT

Giá trị tài sản bán được của một cuộc đấu giá

Tỷ lệ (%) chi phí khoán

1

Dưới 50 triệu đồng

5% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng

2 % giá trị tài sản bán được

3

Từ trên 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

1,5% % giá trị tài sản bán được

4

Từ trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

16,75 triệu đồng + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ đồng

5

Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

34,75 triệu đồng + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng

6

Từ trên 20 tỷ đồng

49,75 triệu đồng + 0.1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ đồng. Tổng số phí không quá 300 triệu đồng/cuộc đấu giá


Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, cơ quan của người ra quyết định tịch thu được chủ động sử dụng chi phí khoán nêu trên để chi cho hoạt động bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo đúng các nội dung chi quy định tại Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính và không vượt quá mức khoán chi phí tại Quyết định này.