Bảo hiểm xã hội tạm dừng việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp

Theo Hoa Quỳnh/congthuong.vn

Thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 sẽ tạm dừng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với tổ chức, cá nhân kể.

 BHXH Việt Nam đang chung tay hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
BHXH Việt Nam đang chung tay hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính của ngành trong việc đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử; đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.BHXH đang triển khai việc giảm giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong trường hợp đặc biệt, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố chỉ đạo tiếp nhận và giải quyết đáp ứng yêu cầu cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Đối với việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, BHXH Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thống nhất với tổ chức bưu điện về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Còn đối với các thủ tục hành chính của ngành thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các địa phương.

Sau ngày 15/4/2020, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành, đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.