Bảo Việt Nhân thọ thông báo lãi suất công bố năm 2012 và lãi suất dự kiến năm 2013

Tuấn Phùng

(Tài chính) Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ vừa đưa ra thông báo về Lãi suất công bố cho năm 2012, Lãi suất dự kiến năm 2013 và các lãi suất minh họa sử dụng trong Tài liệu minh họa Hợp đồng bảo hiểm cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung.

Lãi suất công bố áp dụng cho năm 2012 là 10%/năm. Ảnh: FinancePlus.vn
Lãi suất công bố áp dụng cho năm 2012 là 10%/năm. Ảnh: FinancePlus.vn
Theo đó, lãi suất công bố áp dụng cho năm 2012 là 10 %/năm. Lãi suất công bố trên được sử dụng để tính Giá trị Kỹ thuật (trong trường hợp này cũng là Giá trị Tài khoản hợp đồng) tại thời điểm ngày 31/12/2012 cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung. Như vậy, lãi suất công bố này được áp dụng để xác định số lãi đầu tư chính thức phân bổ cho Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung cho thời gian từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012.

Cũng theo Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, lãi suất dự kiến áp dụng từ ngày 01/03/2013 sẽ 8%/năm. Mức lãi suất này được sử dụng để tính Giá trị Kỹ thuật cho các hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong năm 2012 do các nguyên nhân như: Người được bảo hiểm bị chết/TTTBVV hoặc Bên mua bảo hiểm chấm dứt hợp đồng theo quy định của điều khoản hợp đồng.                     

Bên cạnh đó, lãi suất minh họa trong Tài liệu minh họa Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi so với lãi suất hiện hành (5%/năm, 6%/năm, 8%/năm).