Bộ Tài chính: Chủ động triển khai thực hiện các giải pháp về tài chính - NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2012, trong 8 tháng đầu năm 2012, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai thực hiện các giải pháp về tài chính - NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, NSNN được điều hành chặt chẽ, hiệu quả; đáp ứng các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, chi trả nợ, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh. Công tác quản lý, điều hành giá cả cũng góp phần tích cực trong việc thực hiện kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường.

Bộ Tài chính: Chủ động triển khai thực hiện các giải pháp về tài chính - NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh

Ngày 31/8/2012, Bộ Tài chính đã có báo cáo số 72/BC-BTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Bộ Tài chính được phân công tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, một số giải pháp Bộ Tài chính đã thực hiện trong tháng 8 năm 2012 như: Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN những tháng cuối năm 2012 nhằm đảm bảo hoàn thành và chủ động điều hành nhiệm vụ thu, chi NSNN theo dự toán được duyệt, giữ tỷ lệ bội chi NSNN năm 2012, đáp ứng các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013 ; Triển khai hướng dẫn Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”; Tổ chức hội nghị tọa đàm với các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước để đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 59/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, trao đổi khó khăn vướng mắc nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp; Phối hợp với Bộ Công Thương cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh tăng giá bán xăng dầu trong nước phù hợp với giá thị trường thế giới; Tổ chức thanh tra chuyên đề về thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tại 3 đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phí, lệ phí hàng hải cho phù hợp với thực tế; Ban hành công văn số 10330/BTC-PC ngày 02/8/2012 gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; công văn số 10220/BTC-QLBH ngày 31/7/2012 gửi các doanh nghiệp về việc triển khai Đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Điều hành linh hoạt chính sách tài khóa

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, đến hết tháng 8/2012 trong lĩnh vực tài chính - NSNN  tập trung vào một số vấn đề chính như: Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả; khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, kiềm chế nhập siêu: Điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, linh hoạt góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô ; Đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý giá cả, ổn định thị trường; Thực hiện một số giải pháp nhằm khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu: tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các chính sách về thuế, phí và chế độ thu nhằm khuyến khích xuất khẩu và phù hợp với cam kết hội nhập; triển khai thí điểm việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách du lịch là người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam khi xuất cảnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các nhiệm vụ trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng,  tái cơ cấu hệ thống tài chính, doanh nghiệp; tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn bao gồm:

Thứ nhất, đã ban hành công văn số 10330/BTC-PC ngày 02/8/2012 gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; công văn số 10220/BTC-QLBH ngày 31/7/2012 gửi các doanh nghiệp về việc triển khai Đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; đánh giá tình hình triển khai Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2012-2013.

Thứ hai, đã trình Thủ tướng Chính phủ các Đề án về chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm, triển khai chứng chỉ lưu ký toàn cầu, nâng cao tiêu chuẩn phát hành, chất lượng chứng khoán niêm yết, giao dịch nhằm tạo ra một thị trường giao dịch chứng khoán thống nhất với tiêu chí niêm  yết, giao dịch công bố thông tin theo chuẩn mực chung... Đồng thời, tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực tín dụng, tăng tính thanh khoản của thị trường và tái cấu trúc các công ty chứng khoán thuộc hệ thống ngân hàng đảm bảo an toàn, tuân thủ nguyên tắc thị trường.

Trong 8 tháng đầu năm đã thực hiện phát hành trên 91.600 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng khoảng 130% số thực hiện năm 2011 và bằng 76,3% nhiệm vụ phát hành năm 2012 để huy động vốn cho đầu tư phát triển và đảm bảo các nhiệm vụ chi NSNN; đồng thời Bộ Tài chính cũng đã phối hợp  chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ ba, đã báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015. Tính đến ngày 21/8/2012 đã có 53 Tập đoàn, Tổng công ty xây dựng  Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó đã có 8 Tập đoàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án; các tập đoàn kinh tế tiếp tục xây dựng kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối; tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm 5-10% chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp. Tính đến ngày 21/8/2012, đã có 83 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đăng ký thực hiện tiết giảm chi phí với tổng số tiết giảm 12.486,7 tỷ đồng và  đã thực hiện sắp xếp được 5.856 doanh nghiệp.

Thứ tư, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị định  số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và hiện đang hoàn thiện, dự thảo lấy ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định trên.

Chú trọng công tác an sinh xã hội

Đối với việc thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi an sinh xã hội đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2012 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đến hết tháng 8/2012, NSTW đã tạm cấp kinh phí cho các địa phương 725 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; 342 tỷ đồng để hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo, hỗ trợ học sinh, sinh viên mua thẻ BHYT; 6.284 tỷ đồng thực hiện cải cách tiền lương năm 2012...Bên cạnh đó, đã xuất cấp 37.376 tấn gạo dự trữ quốc gia trị giá khoảng 374 tỷ đồng để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo.

Về nỗ lực đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, trong tổ chức quản lý, điều hành NSNN năm 2012, Bộ Tài chính đã yêu cầu tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; quản lý, sử dụng NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm; đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ, NSNN để mua quà biếu, quà tặng không đúng quy định.