Bộ Tài chính đưa thêm cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố về chia tách, đóng gói hàng hóa vận chuyển chung container ngoài CFS (địa điểm thu gom hàng lẻ).

Bộ Tài chính đưa thêm cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Điều kiện, trình tự thực hiện với hàng xuất khẩu

Theo đó, đối với hàng xuất khẩu, điều kiện để thực hiện việc đóng ghép chung container như sau:

Địa điểm thực hiện đóng ghép container phải nằm trong địa bàn giám sát hải quan: khu vực cảng biển, cửa khẩu hoặc các địa điểm được thành lập theo quy định tại Chương III Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Các lô hàng xuất khẩu phải được tập kết đầy đủ tại địa điểm nêu trên trước khi đóng ghép vào container.

Trình tự thực hiện: DN hoặc người được ủy quyền có công văn đề nghị Chi cục hải quan nơi thực hiện việc đóng ghép hàng hóa (trong đó nêu cụ thể: tên DN, tên hàng, dự kiến về: số lượng kiện, thời gian, địa điểm thực hiện đóng ghép container);

Chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng container, hàng hóa trong thời gian lưu giữ tại địa điểm tập kết và quá trình vận chuyển từ địa điểm đóng ghép container đến cửa khẩu xuất.

Xuất trình các tờ khai hải quan đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan cho Chi cục hải quan nơi quản lý địa điểm đóng ghép container.

Chi cục hải quan nơi thực hiện việc đóng ghép hàng hóa chịu trách nhiệm giám sát việc đóng ghép hàng hóa và niêm phong container.

Trường hợp việc đóng ghép thực hiện tại địa điểm ngoài khu vực cửa khẩu xuất hoặc việc đăng ký tờ khai thực hiện tại Chi cục hải quan khác với Chi cục hải quan nơi thực hiện việc đóng ghép hàng hóa thì việc giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ địa điểm đóng ghép đến cửa khẩu xuất hoặc hàng hóa vận chuyển từ nơi đăng ký tờ khai đến nơi thực hiện đóng ghép thực hiện theo quy định tại Điều 61 Thông tư 128/2013/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp làm thủ tục chuyển cửa khẩu theo phương thức thủ công) hoặc Điều 31, 33 Thông tư 22/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp khai báo vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan theo thủ tục hải quan điện tử).

Cơ sở để xác định hàng hóa đã xuất khẩu thực hiện như hướng dẫn tại khoản 1 Điều 30 Thông tư 128/2013/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp thủ tục hải quan thủ công) hoặc khoản 1 Điều 32 Thông tư 22/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp thủ tục hải quan điện tử).

Điều kiện, trình tự thực hiện với hàng nhập khẩu

DN để được chia tách hàng hóa đóng chung container phải đáp ứng các điều kiện:  các lô hàng có cùng vận đơn; việc chia tách hàng hóa được thực hiện tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp các lô hàng đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng.

Trình tự thực hiện: DN hoặc người được ủy quyền có văn bản đề nghị gửi Chi cục hải quan nơi thực hiện việc chia tách container, trong đó nêu cụ thể: tên DN, tên hàng, số lượng kiện, trọng lượng, số vận đơn, nơi đăng ký tờ khai hải quan, thời gian, địa điểm thực hiện chia tách container.

Các lô hàng đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng thì doanh nghiệp được vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan để thực hiện việc chia tách. Trường hợp có lô hàng thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thì hàng hóa được bảo quản tại các địa điểm theo quy định tại Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Xuất trình đầy đủ các tờ khai hải quan của các lô hàng vận chuyển đóng chung container cho cơ quan hải quan quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa và bảo quản nguyên trạng container, hàng hóa đến khi vận chuyển ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu.

Trách nhiệm của cơ quan hải quan, ngoài việc thực hiện đầy đủ các công việc theo quy trình giám sát hải quan hiện hành, công chức hải quan nơi có container hàng hóa chờ chia tách chỉ cho phép DN được mở container để chia tách hoặc được vận chuyển container về địa điểm ngoài cửa khẩu sau khi đã kiểm tra, đối chiếu đầy đủ số lượng tờ khai, vận đơn do DN xuất trình.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển chung container của nhiều chủ hàng thực hiện theo loại hình xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và theo quy định hiện hành.