Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của sinh viên các trường đại học tại thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của sinh viên các trường đại học tại thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của sinh viên các Trường Đại học tại TP. Cần Thơ. Dữ liệu được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, khảo sát 220 sinh viên đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn TP. Cần Thơ, có độ tuổi từ 18 - 25 tuổi thông qua bảng câu hỏi thiết kế sẵn. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng xanh được đo lường và xác định thông qua kiểm định độ tin cậy Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá và hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng xanh của sinh viên các trường đại học tại TP. Cần Thơ theo mức độ giảm dần, đó là: Nhận thức về môi trường, Nhận thức về sức khỏe, Nhận thức về hiệu quả tiêu dùng xanh, Chuẩn chủ quan và Truyền thông đại chúng.
Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP

Ngày 24/3/2023, Bộ Tài chính có Quyết định số 436/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Giải pháp vận dụng kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam

Giải pháp vận dụng kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam

Trong những năm gần đây, kế toán quản trị chiến lược là một trong những vấn đề được quan tâm và ngày càng khẳng định vai trò hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong việc ra quyết định. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vẫn còn rất nhiều DN chưa quan tâm, thậm chí chưa nhận thức đầy đủ về kế toán quản trị chiến lược và ý nghĩa của kế toán quản trị chiến lược trong hoạt động kế toán và quản trị. Phân tích vai trò của kế toán quản trị chiến lược, đánh giá thực trạng vận dụng kế toán quản trị chiến lược, bài viết đưa ra một số giải pháp để vận dụng hiệu quả kế toán quản trị chiến lược tại các DN ở Việt Nam.