Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phí bảo lãnh

(Tài chính) Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh vừa ký ban hành Thông tư số 29/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phí bảo lãnh được trích tại Bộ Tài chính giai đoạn 2012-2015. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013.

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phí bảo lãnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, số tiền thu được từ phí cho vay lại và phí bảo lãnh được trích, phân bổ và quản lý, sử dụng như sau: Dành 40% số tiền thu được từ phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại Quỹ tích lũy trả nợ; 60% còn lại được sử dụng để chi theo quy định.

Thông tư cũng quy định về nội dung sử dụng kinh phí, cụ thể: Chi đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nợ công theo các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt (bao gồm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nợ công, chi ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nợ công, gồm: trang bị thiết bị phần cứng; xây dựng, triển khai phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu về nợ công và các dự án công nghệ thông tin khác phục vụ công tác quản lý nợ công); Chi đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo, tập huấn để nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và các kiến thức khác có liên quan (bao gồm đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài) của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý nợ công; Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài đơn vị trực tiếp thực hiện công tác quản lý nợ công tại Bộ Tài chính có thành tích đóng góp trực tiếp cho hoạt động quản lý nợ công, tối đa một tháng tiền lương, tiền công và thu nhập thực hiện trong năm của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; số kinh phí đã được bố trí để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định cuối năm chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.