Bộ Tài chính phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật kiểm tra thực hiện, đánh giá thi hành trong năm 2013

Theo Tổng cục Hải quan

(Tài chính) Ngày 14/01/201, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 99/2013/QĐ-BTC về việc phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật kiểm tra thực hiện, đánh giá thi hành trong năm 2013.

Theo đó, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Xây dựng phương án kiểm tra, đánh giá thi hành đối với từng văn bản quy phạm pháp luật tại các số thứ tự 3, 4, 5 thuộc Danh mục để trình Bộ trước khi kiểm tra; tổ chức kiểm tra, đánh giá theo đúng tiến độ và tổng hợp báo cáo Bộ kết quả sau khi kết thúc kiểm tra.

Tổng cục Thuế sẽ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án kiểm tra, đánh giá thi hành đối với từng văn bản quy phạm pháp luật tại Số thứ tự 01 thuộc Danh mục để trình Bộ trước khi triển khai kiểm tra; tổ chức kiểm tra, đánh giá theo đúng tiến độ và tổng hợp báo cáo Bộ kết quả sau khi kết thúc kiểm tra.

Tổng cục Hải quan sẽ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án kiểm tra, đánh giá thi hành đối với từng văn bản quy phạm pháp luật tại Số thứ tự 02 thuộc Danh mục để trình Bộ trước khi triển khai kiểm tra; tổ chức kiểm tra, đánh giá theo đúng tiến độ và tổng hợp báo cáo Bộ kết quả sau khi kết thúc kiểm tra.

STT

Tên văn bản thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Thời gian báo cáo kết quả kiểm tra

1.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn

Tổng cục Thuế

Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế

Quý III/2013

Tháng 11/2013

2.

Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương gia nước ngoài.

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế

Quý II, III/2013

Tháng 11/2013

3.

Thông tư số 211/2009/TT-BTC quy định đấu thầu hàng hóa dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý nhà nước..

Vụ Pháp chế

Tổng cục Dự trữ, Cục QLCS

Quý II, III/2013

Tháng 10/2013

4.

Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Vụ Pháp chế

Vụ NSNN, Vụ HCSN, Vụ C ĐKT&KT và các đơn vị ngoài BTC có liên quan

Quý II, III/2013

Tháng 9/2013

5.

Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV, Thông tư số 14/2012/TT-BTC, Thông tư số 82/2011/TT-BTC

Vụ Pháp chế

Vụ CST, Vụ HCSN, Vụ NSNN và các đơn vị ngoài BTC (Bộ KHCN, Bộ XD)

Quý I, II/2013

Tháng 6/2013

(Danh mục văn bản quy phạm pháp luật kiểm tra thực hiện, đánh giá thi hành trong năm 2013)

Đối với văn bản không thuộc Danh mục này, các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi lĩnh vực quản lý được giao có trách nhiệm tổ chức việc theo dõi, kiểm tra thực hiện, đánh giá thi hành theo quy định chung của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực từ kể từ ngày ký.