Bộ trưởng Vương Đình Huệ khen đột xuất tập thể cán bộ công chức Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Ngày 10/10/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tặng Bằng khen đột xuất cho Tập thể Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vì đã lập được thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma tuý trong 6 tháng đầu năm 2012.

Theo báo cáo về thành tích của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2012 (tính từ tháng 2/2012 đến nay), Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị liên tục lập nhiều thành tích đột xuất trong các lĩnh vực công tác như: phòng chống vận chuyển trái phép chất ma tuý, chống buôn lậu, gian lận thương mại, điển hình như: Thành tích đấu tranh phát hiện và bắt giữ ma tuý gồm 06 vụ (với tổng số 19,21 kg ma tuý); Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại có 07 vụ; đặc biệt trong tháng 2/2012, đơn vị đã tổ chức bắt giữ thành công 01 chuyên án về buôn lậu Gỗ với tổng trị giá Gỗ thu giữ ước tính trên 17 tỷ đồng….
Để kịp thời động viên tinh thần trách nhiệm trong công tác đối với cán bộ công chức và tập thể Cục Hải quan, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định Khen thưởng số 2533/QĐ-BTC ngày 10/10/2012 vì đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép chấp ma tuý trong 6 tháng đầu năm 2012, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính xin trân trọng đăng toàn văn Quyết định khen thưởng:
      
             BỘ TÀI CHÍNH                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                _________                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                       
        Số:  2533 /QĐ-BTC                                              Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012            
                                                                                                                        
                                                                  
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng
____________
 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
                Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho tập thể Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép chất ma tuý trong 6 tháng đầu năm 2012, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Điều 2. Mức tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho tập thể có tên tại Điều 1 thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                                                    
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ TĐKT(10 bản).                                                                                                           
BỘ TRƯỞNG
 
Đã ký
 
Vương Đình Huệ