Đưa Nghị quyết vào cuộc sống                                      

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) thể hiện bản lĩnh, quyết tâm và trách nhiệm chính trị rất cao của Trung ương và toàn Đảng trong sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém kéo dài, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trông đợi và kỳ vọng; Làm cho toàn Đảng và nhân dân nhận diện được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống và tác hại của nó. Tiến hành kế hoạch tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Thông qua tự phê bình và phê bình, mỗi tổ chức đảng, cấp lãnh đạo, mỗi cán bộ, đảng viên đã thấy được khuyết điểm, yếu kém, tự suy ngẫm về trách nhiệm và nhận lỗi trong Đảng và trước nhân dân...

Nhận thức rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Đảng bộ Tổng cục Hải quan đã quán triệt, đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc trong từng cơ sở đảng và mỗi đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các bước quy định, từ khâu lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, đoàn thể có liên quan, gợi ý của cấp trên, xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể cá nhân, báo cáo tiếp thu, giải trình đều được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo.

Quá trình kiểm điểm diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn và trung thực, không né tránh, bám sát 3 nội dung quy định để kiểm điểm, tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, xác định rõ được trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cá nhân về những hạn chế, yếu kém đó, đồng thời đề ra được các bài học, giải pháp cụ thể để khắc phục yếu kém còn tồn tại. Thời gian triển khai kiểm điểm ở các cấp không làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ chuyên môn.

Tổng cục Hải quan xác định việc thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật sẽ đề cao được vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thi hành công vụ, đảm bảo các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước về hải quan, góp phần phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kiên quyết với các cá nhân có dấu hiệu, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, vi phạm pháp luật, tham nhũng trong khi thi hành công vụ.

Đặc biệt, qua hơn 6 tháng đầu năm 2013, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ đã có bước chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, không có cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm với công việc được nâng cao, một số hạn chế, yếu kém về công tác cán bộ đã được khắc phục như bổ sung kịp thời lãnh đạo cấp trưởng một số đơn vị (Cục Kiểm tra Sau Thông quan, Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa, Cục Giám sát quản lý); Việc luân chuyển, điều động cán bộ cấp Phòng, Đội của một số đơn vị thực hiện tương đối tốt (điển hình là Cục Điều tra chống buôn lậu).

Cấp ủy Đảng các cấp và lãnh đạo các đơn vị đã thực hiện tốt những biện pháp cụ thể, quyết liệt trong việc ngăn chặn những tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, phòng ngừa các hiện tượng lan rộng, công tác quản lý cán bộ, đảng viên chặt chẽ hơn, cho nên 6 tháng đầu năm 2013 không có cán bộ đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; Đảng ủy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch, lộ trình, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đã được các cấp ủy đảng, các đơn vị và cá nhân đảng viên thực hiện một cách nghiêm túc, hàng tháng, hàng quý các chi đảng bộ đều có đánh giá kết quả thực hiện. Về cơ bản các vấn đề hạn chế, tồn tại ở 3 nội dung kiểm điểm của các chi bộ, đảng bộ đã được giải quyết kịp thời.

Gắn với hoạt động chuyên môn

Gắn liền với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan luôn đẩy mạnh thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tới từng đảng viên, cán bộ công chức ở mỗi đơn vị. Bởi, lãnh đạo Tổng cục Hải quan xác định, kỷ luật, kỷ cương hành chính không nghiêm sẽ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hiệu lực, hiệu quả quản lý yếu kém, pháp chế nhà nước không được tôn trọng và thực thi trên thực tế.

Để khắc phục, hạn chế, đầy lùi các dấu hiệu vi phạm về kỷ cương, kỷ luật, Tổng cục Hải quan đã có nhiều văn bản chỉ đạo với những giải pháp mang tính đồng bộ vừa chỉ ra những nội dung, những việc cụ thể mà từ lãnh đạo các cấp, các tổ chức đoàn thể đến từng cán bộ công chức tại từng khâu, từng bước nghiệp vụ phải triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, công tác cải cách và hiện đại hóa của Ngành cũng luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi đây là yếu tố tất yếu cho sự phát triển chung của Ngành, song đây là một quá trình lâu dài và sẽ gặp không ít khó khăn đòi hỏi phải có sự quyết tâm, nỗ lực lớn và sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng trong quá trình triển khai thực hiện. Với sự nỗ lực cao nhất, ngành Hải quan đã tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó hướng tới xây dựng được đội ngũ công chức chuyên sâu và chuyên gia về các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan đủ trình độ đáp ứng yêu cầu của Dự án Hải quan điện tử và một cửa quốc gia (Dự án VNACCS/VCIS) đáp ứng chương trình hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính; giảm tiếp xúc giữa Hải quan và Doanh nghiệp nhằm mục tiêu giảm tối đa phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực. Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy phục vụ yêu cầu nhiệm vụ, hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngành tiếp tục được kiện toàn, củng cố, điều chỉnh kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu.

Điển hình, trong 6 tháng đầu năm 2013, việc triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ/-CP về cơ bản đã đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, đã có 33 Cục Hải quan triển khai với 132 Chi cục, trong đó có 22 Cục Hải quan địa phương đã triển khai tại 100% Chi cục trực thuộc. Hải quan điện tử đã mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ.

Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có sự chuyển biến tích cực, tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình thủ tục hải quan cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, việc trả lời kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, Hải quan địa phương đảm bảo đúng thời gian quy định. Công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính của Ngành đảm bảo đúng kế hoạch và chất lượng, qua rà soát 15 nhóm thủ tục hành chính đã kiến nghị đơn giản 10 thủ tục hành chính trong số 28 TTHC được rà soát đã tiết kiệm 31% chi phí thủ tục hành chính.

Trước khó khăn của nền kinh tế, nhiệm vụ thu ngân sách luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, các đơn vị trong cơ quan Tổng cục đã nỗ lực, quyết liệt, tập trung ngay vào việc triển khai thực hiện các giải pháp thu ngân sách đã ban hành. Đảng ủy đã giao trách nhiệm cho các cấp ủy đảng cùng với lãnh đạo đơn vị tăng cường lực lượng, thành lập đội đặc nhiệm, tổ đốc thu, kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động nghiệp vụ, tổ chức quản lý thu nộp ngân sách đúng quy định của pháp luật, tính toán đầy đủ xác định các nguồn thu, tích cực thu hồi nợ đọng thuế, đánh giá phân tích kim ngạch chịu thuế, rà soát, sửa đổi các cơ sở dữ liệu về giá cho đúng với giá thực, tập trung vào các mặt hàng nhạy cảm, có độ rủi ro cao... do đó đã góp phần tăng thu, hạn chế buôn lậu, gian lận thương mại, thất thu thuế.

Tính đến hết tháng 5/2013 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 102,36 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong 5 tháng đầu năm Việt Nam nhập siêu 1.209 triệu USD. Về thu ngân sách tính đến ngày 31/5/2013 toàn Ngành thu 76.116 tỷ đồng đạt 32% so với dự toán, tăng 0,68% so với cùng kỳ năm 2012, do đó để hoàn thành dự toán thu, bình quân mỗi tháng còn lại toàn Ngành phải thu được 19.792 tỷ đồng, đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng quyết tâm cao của mối cán bộ, đảng viên công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bước chuyển mới ở Tổng cục Hải quan

Đỗ Hải

(Tài chính) Sau một thời gian thực hiện, Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực hoạt động tại nhiều cơ sở của Đảng bộ Bộ Tài chính trong đó, Đảng bộ Tổng cục Hải quan được ghi nhận là một trong những Đảng bộ có nhiều điểm sáng…

Xem thêm

Video nổi bật