Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 4.400 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 4,5%...

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023 - Ảnh 1
Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023 - Ảnh 2

Theo baochinhphu.vn