Chiến lược quản lý nợ công đến năm 2030

Theo daibieunhandan.vn

Tại Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030, Chính phủ chỉ đạo thực hiện Chiến lược nợ công giai đoạn 2021-2030 theo các giai đoạn, mục tiêu và định hướng cụ thể...

Chiến lược quản lý nợ công đến năm 2030 - Ảnh 1