Cục Thuế Hà Nội: Tập trung toàn lực cho tháng cao điểm

Theo Tạp chí Thuế

Cục Thuế Hà Nội cho biết, kết thúc 11 tháng đầu năm, mặc dù việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, song vẫn còn nhiều nội dung giải pháp chưa hoàn thành, một số mặt công tác chưa đảm bảo yêu cầu đề ra, đặc biệt kết quả thu ngân sách của nhiều đơn vị còn đạt thấp.

 Cục Thuế Hà Nội: Tập trung toàn lực cho tháng cao điểm
Hoạt động nghiệp vụ tai Cục Thuế Hà Nội
Trên tinh thần tăng tốc, nỗ lực quyết tâm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mức cao nhất, trong những ngày còn lại của năm, Cục Thuế đã yêu cầu các phòng quản lý và chi cục Thuế, trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá lại kết quả các giải pháp đã triển khai trong 11 tháng để phân tích nguyên nhân và đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, những công việc chưa hoàn thành.

Toàn Ngành tập trung lực lượng để đôn đốc quyết liệt 100% DN, hộ kinh doanh thực hiện nộp đủ số thuế theo kê khai và ghi thu, không để nợ thuế và hạn chế đến mức thấp nhất nợ mới phát sinh; tăng cường công tác rà soát, khai thác, đôn đốc nộp ngân sách kịp thời các nguồn thu còn tiềm năng để bù đắp cho các khoản hụt thu do khó khăn và do thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế.
 
Riêng các chi cục Thuế phải báo cáo tiến độ thu hàng ngày, tranh thủ sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền quận, huyện, thị xã đối với công tác thuế trên địa bàn, nhất là việc đôn đốc thu hồi nợ đọng, chống thất thu ngân sách.

Bản thân từng lãnh đạo Cục Thuế, từ nay đến cho hết năm cũng xác định hàng ngày dành ưu tiên cao nhất cho việc kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, các chi cục Thuế theo địa bàn, lĩnh vực được phân công, để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý ngay các vấn đề phát sinh, đảm bảo phát huy hiệu quả các giải pháp quản lý để hoàn thành từng mục tiêu đã đề ra, góp phần vào thành công chung của nhiệm vụ chính trị được giao.