Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa: Giữ vững danh hiệu Đơn vị Anh Hùng

Trần Công Mậu (Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành thuế cả nước trong phong trào lao động sáng tạo, năm 2005, được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa (Quyết định số 993/2005/QĐ/CTN ngày 01/09/2005 của Chủ tịch nước).

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa: Giữ vững danh hiệu Đơn vị Anh Hùng
Chi cục Thuế TP.Nha Trang và 4 tập thể thuộc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được tặng Cờ thi đua và Bằng khen

Tám năm qua, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục khẳng định vị trí của mình, xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng” mà Nhà nước đã trao tặng. Hàng năm, Cục Thuế luôn phát huy truyền thống lao động sáng tạo để đảm bảo liên tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, năm sau cao hơn năm trước. Số thu nội địa của tỉnh Khánh Hòa do Cục Thuế quản lý năm 2005 là 2.945 tỷ đồng, thì đến năm 2012 đã là 6.254 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,12 lần. Để đạt được thành tích này, Cục Thuế luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nhất trí, thống nhất trong hoạt động, kỷ luật trong sinh hoạt, sáng tạo trong công việc, hiệu quả trong quản lý với phương châm “Minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, đúng pháp luật”. Được thể hiện rõ nhất trong việc khuyến khích các đơn vị và công chức ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý và điều hành. Trong các năm gần đây, ngoài việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân nộp thuế thực hiện cơ chế tự khai, tự tính và tự nộp thuế đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý thuế, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người nộp thuế; Cục Thuế đã tích cực triển khai cho các doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua Internet và giao dịch điện tử, nhằm tạo điều kiên thuận lợi tối đa cho người nộp thuế và nhân dân tiếp xúc với cơ quan thuế các cấp.

Năm 2012, trong điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng là hết sức khó khăn. Do ảnh hưởng lâu dài của khủng hoảng tài chính thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt ở mức thấp, nhu cầu chi tiêu để ổn định, tạo đà phát triển kinh tế cho những năm sau và thực hiện mục tiêu an sinh xã hội lớn, đòi hỏi ổn định và tăng nguồn thu ngân sách là yêu cầu cấp thiết mà Nhà nước đã giao cho Cục Thuế. Việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012 trong điều kiện khó khăn đó là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và nặng nề. Xác định, phân tích, đánh giá đúng tình hình ngay từ đầu năm đề có hướng xử lý, tăng cường triển khai đồng loạt, đấy đủ và quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ vững công bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời mọi khoản thu, sắc thuế vào ngân sách nhà nước. Kết quả, thu nội địa toàn tỉnh được 6.254 tỷ đồng đạt 99,74% dự toán pháp lệnh, đạt 99,49% chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách do UBND tỉnh giao, tăng 13,30% so với năm 2011. Nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, thì tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý đạt 100,79% dự toán pháp lệnh Nhà nước giao, đạt 100,52% chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao, tăng 14,58% so với năm trước. Có 8/15 khoản thu vượt dự toán, trong đó các khoản thu quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn đều vượt cao như, thu từ khu vực quốc doanh Trung ương vượt 26,53% dự toán; Khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương chiếm tỷ trọng trên 55,75% tổng nguồn thu cũng thực hiện vượt 3,20% dự toán; đặc biệt, nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, là khoản thu khó khăn nhất, nằm rải rác trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã đạt được 99,93% dự toán pháp lệnh, đây là sự cố gắng rất lớn của từng tập thể và cá nhân trong toàn ngành. Riêng thu thuế thu nhập cá nhân toàn tỉnh đạt 107,13% dự toán, tăng 16,63% so với năm 2011. Chỉ tiêu này chứng tỏ tình hình thu nhập và đời sống của nhân dân tỉnh ta nói chung, của người ăn lương nói riêng đã ngày càng được cải thiện, thu nhập của người dân năm sau cao hơn năm trước. Năm nay, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa là đơn vị có số thu trong “tốp” 10 tỉnh hoàn thành dự toán, đứng đầu cả nước. Điều này khẳng định sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn thể đội ngũ lãnh đạo, công chức ngành Thuế Khánh Hòa trong điều kiện Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải miền trung, có vùng núi cao hiểm trở và hải đảo, đời sống của nhiều vùng còn khó khăn; nhận thức pháp luật về thuế còn hạn chế, công tác quản lý, thu thuế còn gặp nhiều khó khăn... 

 Ông Nguyễn Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết: Toàn thể công chức ngành Thuế Khánh Hòa xác định: “Phấn đấu đạt danh hiệu Anh hùng đã khó, giữ vững được danh hiệu Anh hùng còn khó hơn nhiều” và bày tỏ quyết tâm toàn đơn vị sẽ liên tục phấn đấu không ngừng trong mọi lĩnh vực công tác để xứng đáng với lòng tin của Đảng và Nhà nước, và được mọi người dân tin yêu. Thực hiện vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước giao hàng năm là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhất. Muốn vậy, mỗi tập thể và cá nhân đều phải luôn nêu cao tinh thần lao động sáng tạo, đề ra nhiều biện pháp quản lý hữu hiệu, tập trung sức chống thất thu thuế để thực hiện công bằng về quyền lợi và trách nhiệm giữa các thành phần kinh tế, các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, giữa các tầng lớp nhân dân. Đối với ngành nghề chưa tính và thu thuế sát với thực tế kinh doanh do còn gặp nhiều khó khăn, Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tìm biện pháp quản lý hữu hiệu nhất. Luôn luôn coi trọng người nộp thuế là người bạn đồng hành trong công tác quản lý thuế.

Để đạt được thành quả tốt đẹp, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành. Theo đó, các đơn vị phải thường xuyên bám vào các mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trong từng giai đoạn, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tăng cường mối đoàn kết, thống nhất hành động trong toàn thể công chức thuế, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả một tập thể, vì lợi ích chung của quốc gia, của đơn vị, dựa trên phương châm tuyên truyền, vận động người nộp thuế tự giác thực hiện và chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế; dấy lên phong trào toàn dân tham gia giám sát công tác quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, xem đây là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác thuế. Vận động các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị cùng vào cuộc để phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của từng địa phương. Phát huy tối đa tính chủ động của các cá nhân được phân công phụ trách trên từng lĩnh vực, đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đôn đốc, kịp thời uốn nắm những biểu hiện lệch lạc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với truyền thống hào hùng, phát huy những thành tích nổi bật trong những năm qua, hoàn thiện, đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thực hiện cải cách hành chính thuế triệt để, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã, đang và sẽ phấn đấu không mệt mỏi trong quá trình xây dựng đơn vị, luôn xứng đáng và giữ vững danh hiệu cao quý mà Nhà nước trao tặng “Anh hùng lao động thời kỳ đối mới”.