Dán nhãn năng lượng - cần quy định về mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Theo Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trao đổi với Bộ Công thương về một số vướng mắc trong việc thực hiện dán nhãn năng lượng sản phẩm.

Dán nhãn năng lượng - cần quy định về mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tại công văn số 1712/TCHQ-GSQL ngày 4/4/2013, Tổng cục Hải quan đề nghị, tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp phải xuất trình bản gốc và nộp bản sao Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với hàng hóa nhập khẩu cho cơ quan hải quan để làm cơ sở cho thông quan hàng hóa nhập khẩu. Việc dán nhãn năng lượng được thương nhân thực hiện trước khi lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Công thương, khi thực hiện lộ trình áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo Điều 3 Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 và khoản 2, Điều 1 Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thì:

Thứ nhất, trước các thời điểm áp dụng đối với nhóm hàng quy định tại điểm 1 và điểm 2 Điều 3 của Quyết định 51/2011/QĐ-TTg, Bộ Công thương cần ban hành quy định về mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các sản phẩm nhập khẩu để làm cơ sở cho cơ quan hải quan đối chiếu với hàng hóa nhập khẩu;

Thứ hai, theo lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, tại từng thời điểm quy định tại Quyết định 51/2011/QĐ-TTg thì không được phép nhập khẩu nhóm thiết bị gia dụng, nhóm thiết bị công nghiệp, nhóm thiết bị văn phòng và thương mại có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và các sản phẩm đèn tròn (đèn sợi đốt) có công suất lớn hơn 60W. Như vậy, nếu đến thời điểm không được phép nhập khẩu các nhóm hàng nêu trên mà thương nhân vẫn nhập khẩu thì cơ quan Hải quan sẽ xử lý theo đối tượng hàng hóa cấm nhập khẩu được quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ.

* Điều 3 Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 quy định “Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu”, cụ thể:

1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

2. Đối với các nhóm thiết bị công nghiệp, thiết bị văn phòng và thương mại: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

3. Đối với các sản phẩm đèn tròn (đèn sợi đốt): Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn có công suất lớn hơn 60 W.

* Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 quy định “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức năng hiệu suất lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện như sau”:

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng:

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu”.