Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Theo Cổng thông tin Điện tử Tổng cục Thuế

Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ Tài chính về việc triển khai, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI). Ngày 1/10/2012, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) cho toàn thể cán bộ đảng viên, hội viên các đoàn thể quần chúng trong cơ quan. Đến dự và chủ trì hội nghị có Đ/c Ngô Bá Toại, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Ban Tuyên giáo Trung ương; Đ/c Bùi Văn Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và toàn thể cán bộ đảng viên, hội viên các đoàn thể quần chúng trong cơ quan Tổng cục Thuế.

Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế quán triệt Nghị quyết Trung ương 5
Đ/c Bùi Văn Nam trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi đảng cho 05 đ/c đảng viên

Tại hội nghị, Đ/c Ngô Bá Toại, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của các kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) gồm: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020.

Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 - Ảnh 1

 Đ/c Ngô Bá Toại, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Ban Tuyên giáo Trung ương

 Các đại biểu đã quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo từng vấn đề mà Trung ương thảo luận và quyết định, cả các vấn đề cấp bách và các vấn đề mang tính lâu dài để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đề ra.

 Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 - Ảnh 2

 Đ/c Bùi Văn Nam - Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Bùi Văn Nam - Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhấn mạnh “Việc nghiên cứu, quán triệt nội dung các kết luận, Nghị quyết giúp cán bộ đảng viên, hội viên các đoàn thể quần chúng trong cơ quan Tổng cục Thuế nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để tổ chức thực hiện Nghị quyết và triển khai công tác tuyên truyền một cách nghiêm túc, hiệu quả”.

Tại hội nghị, Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế đã Công bố Quyết định và trao Huy hiệu Đảng 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho 05 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế.