Đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các thương nhân

Hà Anh

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đóng góp ý kiến của nhân dân về dự thảo Thông tư hướng dẫn về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo dự thảo Thông tư, việc tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phải bảo đảm nguyên tắc minh bạch, công khai, bình đẳng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các thương nhân tham gia đấu giá.

Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường để điều hành việc đấu giá. Trong trường hợp dư hạn ngạch do thương nhân không đấu giá, không đấu giá hết, trúng đấu giá không hết hoặc trúng đấu giá nhưng trả lại, Hội đồng đấu giá sẽ quyết định hình thức phân bổ số lượng hạn ngạch còn lại.

Sau khi có Báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Việc sử dụng văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá để làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan.

Về phương thức đấu giá, dự thảo Thông tư nêu rõ, thương nhân được quyền tham gia đấu giá thông qua Phiếu bỏ giá quy định. Mỗi thương nhân có thể bỏ giá với mức giá đăng ký bằng hoặc khác nhau cho 01 đơn giá và số lượng đăng ký tối đa không vượt quá 20 đơn giá. Mỗi đơn giá có số lượng đăng ký là 1.000 tấn. Thương nhân đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước khi tham gia đấu giá theo quy định.

Thương nhân trúng đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có các quyền: Được nhận văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá; được nhập khẩu đường trực tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thương nhân trúng đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có các nghĩa vụ: Nộp số tiền trúng đấu giá vào tài khoản của Bộ Công Thương trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả trúng đấu giá tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn); nộp chứng từ xác nhận đã trả tiền trúng đấu giá về bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được số tiền trúng đấu giá của thương nhân, Bộ Công Thương sẽ có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân.

Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ, thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành, thương nhân xuất trình văn bản của Bộ Công Thương thông báo về việc sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho cơ quan hải quan.

Thương nhân nhận được thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường chỉ được nhập khẩu đường phục vụ sản xuất; không được mua bán, chuyển nhượng.

Thương nhân được tham gia đấu giá khi đáp ứng các điều kiện: Thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Thông tư này; Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này; Được Hội đồng đấu giá thông qua hồ sơ.

Cũng theo dự thảo Thông tư, trường hợp không được tham gia đấu giá khi thương nhân hoặc hồ sơ của thương nhân không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 11 và các quy định khác của pháp luật đấu giá tài sản. Thương nhân vi phạm các quy định pháp luật và bị truất quyền tham gia đấu giá.

Sau khi kết thúc phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương kết quả đấu giá để Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch cho thương nhân trúng đấu giá.