Đấu giá quyền thu phí sử dụng đường bộ

Theo Tạp chí Thuế

Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 Đấu giá quyền thu phí sử dụng đường bộ
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo nghị định này, bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng giao thông đường bộ là việc Nhà nước chuyển giao quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ cho tổ chức, cá nhân thực hiện trong một thời hạn nhất định theo hợp đồng. 
 
Căn cứ lưu lượng vận tải thực tế, tác động của việc thu phí đến sự phát triển kinh tế - xã hội và khả năng thu phí của từng tài sản hạ tầng đường bộ; định kỳ hàng năm Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện thống kê, rà soát, lập phương án bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý. 
 
Việc bán quyền thu phí được thực hiện theo hình thức đấu giá; trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thời hạn bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng giao thông đường bộ được xác định cho từng hợp đồng nhưng tối đa không quá 10 năm. 
 
Số tiền thu được từ bán quyền thu phí sau khi trừ các chi phí có liên quan được sử dụng để đầu tư phát triển và bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.