Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về phát hành, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ

Hà Anh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp ý kiến của nhân dân về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi, bổ sung “Điều 17. Phát hành riêng lẻ trái phiếu chính phủ (TPCP)” như sau: Phát hành riêng lẻ là phương thức Kho bạc Nhà nước (KBNN) hoặc đơn vị được KBNN ủy quyền bán trực tiếp TPCP cho từng đối tượng mua.

KBNN xây dựng phương án phát hành TPCP theo phương thức riêng lẻ báo cáo Bộ Tài chính chấp thuận. Phương án phát hành riêng lẻ bao gồm: Đối tượng mua trái phiếu; Khối lượng dự kiến phát hành; Kỳ hạn trái phiếu; Lãi suất dự kiến; Thời gian dự kiến phát hành; Phương thức bán trực tiếp trái phiếu.

Trên cơ sở phương án phát hành riêng lẻ được Bộ Tài chính chấp thuận, KBNN ban hành quyết định phát hành trái phiếu và tổ chức phát hành và thanh toán gốc, lãi trái phiếu đối với từng đợt phát hành.

Dự thảo Nghị định cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung “Điều 22. Trái phiếu ngoại tệ” như sau: Trái phiếu ngoại tệ là một loại TPCP phát hành tại thị trường trong nước bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi thực hiện theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ nhu cầu huy động của ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng đề án phát hành TPCP tại thị trường trong nước bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Đề án bao gồm các nội dung cơ bản sau: Mục đích phát hành; Khối lượng phát hành; Điều kiện, điều khoản của trái phiếu; Kỳ hạn, mệnh giá phát hành; đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu; lãi suất phát hành; Phương thức phát hành trái phiếu; Đối tượng mua trái phiếu: Cá nhân và tổ chức được phép kinh doanh ngoại hối theo quy định của pháp luật ngoại hối; Việc đăng ký, lưu ký; Giao dịch trái phiếu: Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa cá nhân với các tổ chức được phép kinh doanh ngoại hối và giữa các tổ chức được phép kinh doanh với nhau theo quy định của pháp luật ngoại hối.

Căn cứ Đề án phát hành trái phiếu ngoại tệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính tổ chức phát hành trái phiếu ngoại tệ theo quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17 Nghị định này.

Trái phiếu ngoại tệ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Nghị định này và được giao dịch theo quy định của pháp luật ngoại hối.

Ngoài các nội dung trên, Dự thảo Nghị định cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung “Điều 24. Mua lại công cụ nợ của Chính phủ”; sửa đổi, bổ sung “Điều 25. Hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ”.

Đồng thời, Dự thảo Nghị định đề xuất thay thế thuật ngữ “Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam” thành “Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam” tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP.