Địa phương khó khăn sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí kiểm kê đất đai

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

Địa phương khó khăn sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí kiểm kê đất đai
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đối tượng áp dụng của Thông tư là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã); Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan đến việc sử dụng kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

Thông tư quy định, kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015.

Kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách địa phương năm 2015 theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Đối với các địa phương khó khăn về nguồn kinh phí, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ một phần từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự toán chi thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo nội dung quy định; phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguyên tắc, mức hỗ trợ đối với các địa phương khó khăn về nguồn kinh phí để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện công tác kiểm kê đất đai của Bộ, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ...

Thông tư quy định, các nội dung chi hoạt động do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện bao gồm: Xây dựng phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước năm 2014; xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm kê; Cung cấp ảnh viễn thám, bình đồ ảnh viễn thám phục vụ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cho 241 xã chưa có bản đồ địa chính thuộc khu vực tập trung đất lúa của 06 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực có bãi bồi ven biển của 215 xã thuộc 13 tỉnh, thành phố; In ấn tài liệu hướng dẫn kiểm kê đất đai và tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến cấp tỉnh…

Về mức chi sẽ thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và theo Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/2/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, kể cả việc quản lý, nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng đã hoàn thành theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2015./.