Sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT), qua đó lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2023

Hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2023

Ngày 19/5/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3556/ BTNMT-TTTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) năm 2023. Tại Công văn này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra một số hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2023.
Trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng hợp, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021-2025 tại kỳ họp tháng 10/2023.
Công bố Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia

Công bố Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố Quy hoạch tài nguyên nước 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là một trong những cơ sở quan trọng cho việc lập các quy hoạch ngành quốc gia có khai thác, sử dụng nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; là định hướng tổng thể cấp quốc gia trong quản lý, điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước…