Điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi một số hợp chất nhựa kể từ 3/12/2012

Theo Bộ Tài chính

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hợp chất nhựa như hợp chất nhựa ure, nhựa thioure, nhựa melanin là hợp chất dùng để đúc tăng thêm 2% lên 5%.

Điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi một số hợp chất nhựa kể từ 3/12/2012

Ngày 19/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 170/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và mã số 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo quy định tại Thông tư này, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hợp chất nhựa như hợp chất nhựa ure, nhựa thioure, nhựa melanin là hợp chất dùng để đúc được quy định là 5% kể từ ngày 03/12/2012, tăng 2% so với quy định cũ.

Trước đó, theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, các mặt hàng nói trên được quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 3%.

Đối với các mặt hàng còn lại thuộc mã số 3909.10.10 và 3909.20.10 vẫn giữ nguyên mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cũ, cụ thể, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hợp chất nhựa amino khác dùng để đúc; nhựa phenol; nhựa ure, thioure, polyurethan, melanin không dùng để đúc và polyurethane lần lượt từ 0% đến 3%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/12/2012.