Điều kiện cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước xác định rõ điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước (Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất).

Điều kiện cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước - Ảnh 1
Điều kiện cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước - Ảnh 2
Điều kiện cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước - Ảnh 3

Theo baochinhphu.vn