Đính chính Thông tư hướng dẫn thu tiền sử dụng đất

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1989/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Đính chính Thông tư hướng dẫn thu tiền sử dụng đất
Ảnh minh họa. Nguồn: interet
Theo đó, Điều 6 Thông tư 76 được đính chính như sau: “Phân bổ tiền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng tại công trình hỗn hợp có nhà ở. Việc phân bổ tiền sử dụng đất đối với trường hợp công trình xây dựng nhiều tầng gắn liền với đất được Nhà nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP (chỉ áp dụng đối với trường hợp Nhà nước phải phân bổ để xác định tiền sử dụng đất khi Nhà nước trực tiếp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc xác định giá trị tài sản là nhà gắn liền với đất đối với quỹ nhà thuộc sở hữu của Nhà nước tại các tòa nhà nhiều tầng; không áp dụng đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế để thực hiện dự án xây dựng nhà ở nhiều tầng để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê) được thực hiện như sau: ...”.

Điểm a Khoản 2 Điều 9 được đính chính như sau: “Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền sử dụng đất thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường để bổ sung hồ sơ”.

Tại Điểm 1.2d Khoản 1 Điều 15 được đính chính như sau: “Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội thì phải có quyết định hoặc văn bản chấp thuận đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng”.

Khoản 4 Điều 19 đính chính như sau: “4. Thông tư này bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 01/TSDĐ, mẫu sổ 02/TSDĐ, ...”.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.