Dự thảo Nghị định về đầu tư vốn NN vào DN và quản lý tài chính đối với DN do NN làm chủ sở hữu

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 24/4/2012, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 34/TTr-BTC về việc ban hành Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (DN) và quản lý tài chính đối với DN do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Dự thảo Nghị định về đầu tư vốn NN vào DN và quản lý tài chính đối với DN do NN làm chủ sở hữu
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào DN, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 130/TTr-BTC ngày 28/12/2012 về hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị định về những nội dung liên quan đến việc phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các bộ quản lý ngành kinh doanh chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, của người đại diện theo uỷ quyền phần vốn nhà nước đầu tư tại DN khác.

Theo đó, nội dung của Nghị định sẽ quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào DN nhăm thực hiện một trong các mục tiêu: Tạo ra ngành, lĩnh vực then chốt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và quốc phòng, an ninh; Làm nòng cốt để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng, điều tiết nền kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô trong từng giai đoạn.

Sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành, việc đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn đối với DN do Nhà nước làm chủ sở hữu sẽ khắc phục được những tồn tại hiện nay về cơ chế và phương thức đầu tư vốn, đồng thời cũng thống nhất quan điểm về vốn nhà nước tại DN và vốn nhà nước đầu tư tại DN khác. Dự thảo Nghị định có những nội dung chính như sau:

Một là, quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư vốn và đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho DN đang hoạt động; quy định việc chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại DN và nguyên tắc chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại DN.

Hai là, quy định về quản lý tài chính đối với DN do Nhà nước làm chủ sở hữu, trong đó quy định về huy động vốn và thẩm quyền phê duyệt phương án huy động vốn; quy định việc đầu tư vốn ra ngoài DN; quy định việc đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định; quy định việc bảo toàn, phát triển vốn chủ sở hữu đã đầu tư tại DN; quy định sử dụng lợi nhuận sau thuế, trích lập và sử dụng các quỹ của DN, quy định việc quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN khác.