Không ngừng học tập và làm theo Bác

“Nói đi đôi với làm”, nêu gương đạo đức là một nguyên tắc cơ bản trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Xác định rõ được những nguyên tắc căn bản đó, trong nhiều năm qua, mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (thuộc Đảng ủy Tổng cục Thuế) đã không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành phong trào không chỉ giới hạn trong Chi bộ mà đã có sức lan tỏa ra toàn thể tập thể cơ quan.

Có thể nói, điểm nhấn tạo sức lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo Bác của đơn vị được đánh dấu bằng việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Ngay khi Chỉ thị được ban hành và triển khai tới đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ đã nhận thức sâu sắc rằng đây là việc làm hết sức ý nghĩa, cần được triển khai thường xuyên, liên tục gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trên cơ sở đó, Chi bộ đã khơi dậy tinh thần, ý thức hăng say làm việc trong mỗi cán bộ, đảng viên và càng sôi nổi hơn khi việc học tập và làm theo Bác được đơn vị gắn với mỗi kỳ sinh hoạt Chi bộ theo từng chuyên đề. Cụ thể như: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”; Suốt đời vì dân, vì nước làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân. Tại những buổi sinh hoạt chuyên đề, các đức tính tốt đẹp của Bác đã được Chi bộ trao đổi, thảo luận sôi nổi, qua đó mỗi đảng viên tự mình soi rọi lại bản thân cũng như gắn với từng công việc, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Kết quả mang lại là chỉ sau một thời gian ngắn, mỗi cán bộ đảng viên đã có những chuyển biến khá rõ nét về ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Tất cả các đảng viên của Chi bộ luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác qua những hành động, việc làm thiết thực; nêu cao tinh thần đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản, trang thiết bị.

Không dừng lại ở đó, Chi bộ còn thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt theo định kỳ, gắn với việc kiểm tra chương trình công tác hàng tháng; đồng thời, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị luôn gần gũi, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị.

Qua tổng kết đánh giá cho thấy, giá trị mang lại cho mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là rất to lớn. Đó không chỉ là rèn luyện đạo đức cách mạng của người cán bộ công chức mà còn là phẩm chất, lối sống thường ngày qua việc thực hành hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”…

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 03/CT-TW

Xác định việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục trong mọi thời điểm, hoàn cảnh và đều phải gắn với hành động, công việc cụ thể, Chi bộ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện để công tác này trở thành nề nếp, thường xuyên và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc triển khai Chỉ thị 03/CT-TW sẽ được Chi bộ thực hiện thông qua các buổi học tập, nghiên cứu với những chuyên đề mới theo hướng dẫn của Đảng ủy Tổng cục, Đảng uỷ Bộ và sát với nhiệm chuyên môn của đơn vị.

Cùng với đó, Chi bộ tiếp tục đưa vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Trọng tâm là gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với việc đăng ký học và làm theo Bác của tập thể và cá nhân, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt. Đồng thời, Chi bộ tiếp tục tăng cường rà soát, lựa chọn các nội dung chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh còn chưa được thực hiện tốt để tập trung chỉ đạo thực hiện, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đoàn thể, gắn với thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Để nâng cao chất lượng các đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn xác định, luôn phải đổi mới phương thức, không ngừng tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn. Trên cơ sở đó, thời gian tới, Chi bộ tiếp tục sơ kết, đánh giá và nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế của việc thực hiện triển khai Chỉ thị 03/CT –TW để mỗi cán bộ, đảng viên rút ra những bài học thiết thực bổ íchc cho mình và có giải pháp khắc phục, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giá trị mang lại cho mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn qua việc học tập và làm theo lời Bác là rất to lớn. Đó không chỉ là rèn luyện đạo đức cách mạng của người cán bộ công chức mà còn là phẩm chất, lối sống thường ngày qua việc thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”… trong cuộc sống.

                                                                                           Bài đăng trên Thông tin công tác Đảng số 4-2014

Giá trị mang lại từ việc học và làm theo Bác

MINH HÀ

(Tài chính) Nhận thức đúng ý nghĩa, giá trị to lớn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011, Chi bộ Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn trực thuộc Đảng ủy Tổng cục Thuế đã triển khai những nội dung, giải pháp cụ thể, từ đó mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác.

Xem thêm

Video nổi bật