Giám sát hoạt động nghiệp vụ tại các Sở giao dịch chứng khoán

PV.

Ngày 08/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán, trong đó, quy định rõ về việc giám sát hoạt động nghiệp vụ tại các Sở giao dịch chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, theo Điều 9, Thông tư số 06/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, kể từ ngày 24/3/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện giám sát tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về các hoạt động nghiệp vụ như: Tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật và trong phạm vi nhiệm vụ được giao; Giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán; giám sát hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin, giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) theo quy định của pháp luật chứng khoán và quy chế của VNX; Cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật và quy chế của VNX; Chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán và giám sát việc duy trì điều kiện niêm yết chứng khoán của các tổ chức niêm yết.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng sẽ thực hiện giám sát tuân thủ của HOSE, HNX về các vấn đề khác như: Kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch theo quy chế của VNX; Cung cấp dịch vụ đấu giá, đấu thầu; dịch vụ về thông tin thị trường và thông tỉn liên quan đến chứng khoán giao dịch, dịch vụ phát triển hạ tầng công nghệ cho thị trường chứng khoán và các dịch vụ liên quan khác theo quy định tại Điều lệ công ty; Tổ chức và triển khai hoạt động kiểm soát tuân thủ đối với các hoạt động nghiệp vụ về chứng khoán.

Thông tư số 06/2022/TT-BTC thay thế Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của VNX và các công ty con, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.