Gỡ vướng thực hiện thanh khoản hồ sơ hàng quá cảnh, chuyển cảng

Theo Customs.gov

Trong quá trình thực hiện Quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển cảng, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển (theo Quyết định 2406/QĐ-TCHQ năm 2011 của Tổng cục Hải quan), một số cục hải quan tỉnh, thành phố gặp vướng mắc khi thực hiện thanh khoản hồ sơ đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng, hàng quá cảnh.

Gỡ vướng thực hiện thanh khoản hồ sơ hàng quá cảnh, chuyển cảng
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Liên quan đến việc thanh khoản hồ sơ hàng nhập khẩu chuyển cảng, theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, khi tiếp nhận hàng hóa do chi cục hải quan cửa khẩu cảng đi chuyển đến, chi cục hải quan cửa khẩu cảng đến phải kiểm tra đối chiếu hàng hóa, niêm phong hàng hóa. Tuy nhiên, đối với các trường hợp hàng hóa sang mạn, không thể kiểm tra được, nếu thực hiện theo quy định thì rất khó khăn. Chính vì thế, Tổng cục Hải quan nên bổ sung thêm quy định đối với trường hợp này.

Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan thống nhất thực hiện, đối với chi cục hải quan cảng đi, nếu hàng hóa kiểm tra, đối chiếu được thì thực hiện niêm phong hải quan theo quy định. Nếu không kiểm tra, đối chiếu được, không thực hiện niêm phong hải quan. Đối với chi cục hải quan cảng đến, nếu hàng hóa sang mạn không kiểm tra được, thì thực hiện kiểm tra tình trạng bên ngoài của lô hàng, niêm phong của hãng vận tải (nếu có), niêm phong hải quan (nếu có).

Tại Cục Hải quan Hải Phòng, vướng mắc phát sinh đối với trường hợp lô hàng nhập khẩu có số lượng container nhiều đã hoàn thành thủ tục hải quan (hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế chưa quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và ngày hàng nhập khẩu) nhưng đang làm thủ tục chuyển cảng, chưa thanh khoản (chưa đủ container chuyển cảng đến cảng đến, chi cục hải quan cảng đến chưa xác nhận trên biên bản bàn giao), số lượng container của lô hàng đã hoàn thành thủ tục hải quan chưa đến cảng đến đủ số lượng như hồ sơ, biên bản bàn giao. Trường hợp này có được mang số container hàng nhập khẩu đã đến cảng ra khỏi cảng đến hay không?

Cục Hải quan Hải Phòng đề xuất, chi cục hải quan cảng đến căn cứ hồ sơ, thông tin về lô hàng trên biên bản bàn giao, chỉ cho hàng ra khỏi cảng khi toàn bộ số lượng container hàng nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan khi đến cảng đúng, đủ số lượng.

Thống nhất với đề xuất của Cục Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan cho biết, chi cục hải quan cảng đến căn cứ hồ sơ, thông tin về lô hàng trên biên bản bàn giao, chỉ cho hàng ra khỏi cảng (lô hàng nhập khẩu được làm thủ tục hải quan tại cảng đến) khi toàn bộ số lượng container hàng nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan đến cảng đúng, đủ số lượng.

Đối với vướng mắc về thanh khoản đối với hàng hóa quá cảnh như hiện nay việc thực hiện thanh khoản tờ khai hàng hóa quá cảnh trên cơ sở quy định trách nhiệm của doanh nghiệp mang tờ khai đã có xác nhận của hải quan cửa khẩu xuất để thanh khoản tờ khai là chưa phù hợp. Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể.

Chi cục hải quan cửa khẩu nhập căn cứ biên bản bàn giao hồi báo của chi cục hải quan cửa khẩu xuất thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung xác nhận của chi cục hải quan cửa khẩu xuất với nội dung trên các chứng từ thuộc hồ sơ thanh khoản. Nếu không có nội dung bất thường, công chức thực hiện thanh khoản tại ô 28 tờ khai hàng quá cảnh hoặc trên góc phải bản kê hàng hóa quá cảnh và xác nhận nội dung “hồ sơ đã thanh khoản” tại góc phải biên bản bàn giao.

Nếu có nội dung bất thường thực hiện theo hướng dẫn tại bước 3, khoản 2 Điều 6 Quyết định 2406/QĐ-TCHQ năm 2011 của Tổng cục Hải quan, trước khi xác nhận nội dung thanh khoản theo hướng dẫn trên thì công chức báo cáo lãnh đạo đội, chi cục trực tiếp phụ trách về nội dung bất thường có biện pháp nghiệp vụ quản lý, theo dõi.