Hà Nội: sẽ hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ cao trong chăn nuôi

Thái Hằng

(Tài chính) Ngày 22/1, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư trên địa bàn Thủ đô năm 2014; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2015.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, toàn Thành phố đã hình thành 69 xã chăn nuôi trọng điểm, trong đó 12 xã chăn nuôi bò sữa, 15 xã chăn nuôi bò thịt, 13 xã chăn nuôi lợn và 29 xã chăn nuôi gia cầm; Phát triển 15 vùng chăn nuôi trọng điểm, trong đó 2 vùng chăn nuôi bò sữa; 4 vùng chăn nuôi lợn, 6 vùng chăn nuôi gia cầm và 3 vùng chăn nuôi thủy cầm. Với khoảng gần 3 nghìn trang trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Tổng đàn gia súc của thành phố đạt gần 1,6 triệu con, trong đó chủ yếu là chăn nuôi lợn với hơn 1,4 triệu con; đàn gia cầm đạt 25 triệu con, trong đó đàn gà khoảng 17 triệu, còn lại là các gia cầm khác…

Công tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được Thành phố chú trọng, ngoài các chuỗi liên kết do doanh nghiệp tổ chức chăn nuôi gia công đã xây dựng được 18 chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm. Trong đó 5 chuỗi liên kết về lợn thịt, 8 chuỗi liên kết về gia cầm, 4 chuỗi liên kết bao gồm cả lợn và gia cầm và 1 chuỗi liên kết về bò sữa.

Trong phương hướng phát triển, Hà Nội giảm chăn nuôi trong khu dân cư, chú trọng mô hình chăn nuôi theo xã, vùng trọng điểm giúp phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên của từng xã, vùng, tạo ra sản lượng lớn chất lượng đồng đều, cải thiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi trong quá trình hội nhập. Thành phố cũng dự kiến sẽ áp dụng công nghệ cao, tập trung phát triển giống chăn nuôi có năng suất và chất lượng cao và sạch bệnh. Đây là yếu tố có thể tăng từ 15% - 20% năng suất và giảm từ 7% - 10% về giá thành.

Đồng thời, Thành phố cũng sẽ có phương án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ cao trong chăn nuôi, tập trung xử lý môi trường chăn nuôi; đào tạo lao động nông nghiệp nhất là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các chuỗi. Đẩy mạnh quỹ khuyến nông và quỹ hỗ trợ nông dân sản xuất công nghệ cao, cũng như hoạt động quảng bá, thông tin tuyên truyền và xây dựng thương hiệu sản phẩm.