Hải quan Quảng Ninh: Tăng cường xử lý nợ thuế, thu hồi nợ đọng

Theo Tổng cục Hải quan

Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô còn không ít khó khăn, số lượng các doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động nhiều, thì tình trạng nợ thuế hải quan cũng có chiều hướng gia tăng. Chính vì vậy, để góp phần tăng thu ngân sách, công tác xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng đang đặc biệt được các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chú trọng thực hiện.

Hải quan Quảng Ninh: Tăng cường xử lý nợ thuế, thu hồi nợ đọng
Cán bộ Cục Hải quan Quảng Ninh làm việc tại đơn vị. Nguồn:Internet

Báo cáo kết quả hoạt động quý I/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho thấy, tổng số thuế nợ đọng mà Cục đang quản lý tính tới thời điểm hiện tại là 1.498,4 tỷ đồng. Trong đó, nợ trong hạn là 1.354 tỷ đồng; nợ quá hạn là 30 tỷ đồng và nợ cưỡng chế là 114,4 tỷ đồng.

Để có thể thu hồi hết số nợ thuế quá hạn theo quy định của pháp luật, hạn chế tối đa phát sinh nợ mới; xử lý đúng, kịp thời các khoản nợ thuế thuộc đối tượng xóa nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/2013, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể, Cục đã đề nghị cấp có thẩm quyền xóa hết các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực từ ngày 1/7/2013).

Bên cạnh đó, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thuộc, trực thuộc. Theo đó, Phòng Thuế Xuất nhập khẩu tham mưu cho Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Luật sửa đổi một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan đến công tác quản lý thuế. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để trình cấp có thẩm quyền xóa hết các khoản nợ được xóa theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Các Chi cục quản lý chặt chẽ các khoản nợ thuế có bảo lãnh ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng; tăng cường kiểm tra việc cập nhật vào hệ thống KT559 các quyết định cưỡng chế thuế của Cục Hải quan tỉnh, truyền nhận dữ liệu kế toán, dữ liệu về quá trình phát sinh nợ thuế, thu nộp thuế, nợ thuế quá hạn, cưỡng chế thuế, ân hạn thuế…

Công tác phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế cũng được chú trọng, bằng cách thông báo cho đối tượng bị cưỡng chế thuế biết hóa đơn không còn giá trị sử dụng và biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, giấy phép thành lập doanh nghiệp…

Được biết, trong các quí tiếp theo, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn bị hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xoá hết các khoản nợ trước ngày 01/07/2007  theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Cục thuế tỉnh xử lý các doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ ; triển khai thực hiện Đề án phối hợp thu, nộp ngân sách nhà nước và bảo lãnh thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử, phấn đấu đạt trên 90% tổng số tiền thu nộp ngân sách trong năm.