Hoạt động đầu tư 11 tháng đầu năm 2018


Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Mười Một ước tính đạt 36,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn trung ương 6,7 nghìn tỷ đồng, giảm 0,3%; vốn địa phương 30 nghìn tỷ đồng, tăng 19,6%.

Tính chung 11 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 284,7 nghìn tỷ đồng, bằng 82,1% kế hoạch năm và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2017 bằng 82% và tăng 7,5%), gồm có:

- Vốn Trung ương quản lý đạt 52,4 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6% kế hoạch năm và giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 16,4 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% và giảm 42,3%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5.747 tỷ đồng, bằng 71,2% và tăng 9,3%; Bộ Y tế 2.271 tỷ đồng, bằng 68,7% và giảm 33,5%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 1.105 tỷ đồng, bằng 74,5% và tăng 52,4%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 922 tỷ đồng, bằng 67,9% và tăng 33,7%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 571 tỷ đồng, bằng 76% và tăng 15,8%; Bộ Xây dựng 234 tỷ đồng, bằng 85,8% và giảm 47,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 192 tỷ đồng, bằng 79,4% và tăng 56,6%; Bộ Công Thương 186 tỷ đồng, bằng 84,5% và giảm 13,7%; Bộ Thông tin và Truyền thông 107 tỷ đồng, bằng 80,1% và tăng 18,2%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 232,3 nghìn tỷ đồng, bằng 82,7% kế hoạch năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 162,9 nghìn tỷ đồng, bằng 79,4% và tăng 19,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 58,4 nghìn tỷ đồng, bằng 89% và tăng 15,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 11 nghìn tỷ đồng, bằng 107,8% và tăng 9,9%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2018 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,7% kế hoạch năm và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh 23,2 nghìn tỷ đồng, bằng 64,6% và tăng 23,1%; Quảng Ninh 9,8 nghìn tỷ đồng, bằng 75,8% và tăng 40,5%; Hải Phòng 8,9 nghìn tỷ đồng, bằng 97,3% và tăng 37,1%; Bình Dương 6,9 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5% và tăng 11,5%; Đồng Nai 6,1 nghìn tỷ đồng, bằng 84,3% và tăng 26%; Bà Rịa - Vũng Tàu 6 nghìn tỷ đồng, bằng 92% và tăng 42,2%; Thanh Hóa 5,7 nghìn tỷ đồng, bằng 90,7% và tăng 31,7%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/11/2018 thu hút 2.714 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 15.788,4 triệu USD, tăng 18,4% về số dự án và giảm 20,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, có 1.059 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 7.403,3 triệu USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 11 tháng đạt 23.191,7 triệu USD, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng năm nay ước tính đạt 16,5 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 11 tháng năm 2018 còn có 5.882 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 7,64 tỷ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 995 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 2,96 tỷ USD và 4.887 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,68 tỷ USD.

Trong 11 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 7.433,9 triệu USD, chiếm 47,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5.206,9 triệu USD, chiếm 33%; các ngành còn lại đạt    3.147,6 triệu USD, chiếm 19,9%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 11 tháng năm nay đạt 12.404,5 triệu USD, chiếm 53,5% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5.945,5 triệu USD, chiếm 25,6%; các ngành còn lại đạt 4.841,7 triệu USD, chiếm  20,9%. 

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 2.328 triệu USD, chiếm 30,5% tổng giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1.865,1 triệu USD, chiếm 24,4%; các ngành còn lại đạt 3.451,3 triệu USD, chiếm 45,1%.

Cả nước có 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 11 tháng năm nay, trong đó Hà Nội có số vốn đăng ký lớn nhất với 5.020,6 triệu USD, chiếm 31,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bà Rịa - Vũng Tàu 1.796,9 triệu USD, chiếm 11,4%; Bình Dương 952,9 triệu USD, chiếm 6%; Đồng Nai 923,3 triệu USD, chiếm 5,8%; TP. Hồ Chí Minh 737,7 triệu USD, chiếm 4,7%; Hải Phòng 567,1 triệu USD, chiếm 3,6%; Tây Ninh 448,3 triệu USD, chiếm 2,8%; Ninh Thuận 387,5 triệu USD, chiếm 2,5%; Bắc Ninh 380,2 triệu USD, chiếm 2,4%.

Trong số 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 11 tháng, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 6.055,5 triệu USD, chiếm 38,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 3.418,1 triệu USD, chiếm 21,6%; Xin-ga-po 1.111,1 triệu USD, chiếm 7%; Trung Quốc 892,9 triệu USD, chiếm 5,7%; Thái Lan 857,1 triệu USD, chiếm 5,4%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 711,1 triệu USD, chiếm 4,5%; Pháp 472,5 triệu USD, chiếm 3%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm nay có 125 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 303,6 triệu USD; 30 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 54 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 11 tháng năm 2018 đạt 357,6 triệu USD, trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 105,8 triệu USD, chiếm 29,6% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 68,4 triệu USD, chiếm 19,1%; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 50,9 triệu USD, chiếm 14,2%.

Trong 11 tháng có 35 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là nước dẫn đầu với 97,6 triệu USD, chiếm 27,3% tổng vốn đầu tư; Ô-xtrây-li-a 52,8 triệu USD, chiếm 14,8%; Xlô-va-ki-a 35,9 triệu USD, chiếm 10%.