Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý quỹ

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 21/5/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý quỹ. Tham gia Hội nghị tập huấn có Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Đoan Hùng, đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và một số đại biểu đến từ các công ty quản lý quỹ, văn phòng đại diện các công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, Ngân hàng lưu ký và Ngân hàng chỉ định thanh toán.

Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý quỹ
Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Đoan Hùng trao thưởng cho tập thể, cá nhân. Nguồn: UBCKNN

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Đoan Hùng nhấn mạnh, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam có nhiều thăng trầm và thị trường chứng khoán (TTCK) cũng không tránh khỏi những tác động mạnh mẽ đó. Vì thế, để đưa TTCK vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển bền vững, UBCKNN đã trình Bộ, trình Thủ tướng phê duyệt Đề án chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2011-2020 và Đề án tái cấu trúc TTCK. Mục tiêu cả hai đề án này là xác định nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư tổ chức, là một trong những trọng tâm của chính sách phát triển.

Phó Chủ tịch cũng khẳng định thêm, sự phát triển và sự năng động của các nhà đầu tư tổ chức đã góp phần làm giảm tình trạng thông tin bất cân xứng, gây áp lực làm giảm chi phí giao dịch, bảo đảm sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các khu vực tài chính, thúc đẩy hoạt động sáng tạo ra các sản phẩm tài chính mới, nâng cao chất lượng quản trị công ty tại các doanh nghiệp...

Với mục tiêu và định hướng nêu trên, trong hai năm 2011-2012, UBCKNN đã trình Bộ Tài chính nhiều văn bản pháp lý, riêng trong lĩnh vực quỹ đầu tư, UBCKNN đã hoàn tất và trình Bộ ký ban hành một hệ thống đồng bộ các văn bản được thể hiện rõ nét trong 9 thông tư.

Việc xây dựng các văn bản pháp lý nhằm tạo dựng một hệ thống đồng bộ, toàn diện và chặt chẽ theo thông lệ quốc tế, bảo đảm an toàn và lợi ích của quỹ, khách hàng của công ty quản lý quỹ, đồng thời, tạo điều kiện cho các công ty quản lý quỹ phát triển các sản phẩm đa dạng tùy thuộc vào thế mạnh của từng công ty.

Thông qua Hội nghị, các thành viên thị trường cũng đã trao đổi Dự thảo Quy chế về Hệ thống quản trị rủi ro đối với các công ty quản lý quỹ. Từ đó, các công ty có thể thực hiện công tác quản trị rủi ro cho họat động kinh doanh của chính mình và cho các quỹ, danh mục đầu tư của khách hàng do mình quản lý.  

Tại Hội nghị tập huấn lần này, UBCKNN đã trao thưởng cho tập thể, cá nhân ngoài ngành có nhiều thành tích trong việc phối hợp với UBCKNN để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, đối với tổ chức, Chủ tịch UBCKNN đã khen thưởng Ngân hàng Deutsche Bank AG - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trong việc phối hợp chặt chẽ với Vụ Chế độ Kế toán - Bộ Tài chính và Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán  xây dựng chế độ kế toán quỹ mở; đối với cá nhân.

Chủ tịch UBCKNN đã khen thưởng ông Manoj Bhat - Giám đốc dịch vụ quản trị quỹ Ngân hàng Deustche Bank AG khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và bà Phạm Trần Thu Hà - Giám đốc dịch vụ chứng khoán thị trường Việt Nam tại Ngân hàng Deutsche Bank AG - chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. Đây là những cá nhân đã có nhiều đóng góp trực tiếp rất đáng khích lệ trong quá trình xây dựng chế độ kế toán quỹ mở.