Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thu, nộp chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá


Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC ngày 05/02/2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC.